Гражданско дело 9401/2019 - Определение - 01-08-2019

Определение по Гражданско дело 9401/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8620

гр.Пловдив, 01.08.2019 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр.с., в закрито съдебно заседание на 01.08.2019г., в състав

 

Председател: Дафина Арабаджиева

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №  9401 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от    Е.Х.В. *** за  осъждане на ответника да    заплати на ищеца сумата от 400 лв.- неимуществени вреди и 1199,59 лв.-  имуществени вреди.

 В срока за  отговор на исковата молба ищецът чрез процесуалния представител, който е упълномощен за това, е депозирал молба за оттегляне на исковата молба, поради водени преговори за извънсъдебно уреждане на спора.

Съгласно чл. 232 от ГПК ищецът може да  оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото, поради което не е изпратен препис от молбата и заявеното искане за оттегляне на ответника за становище.

Молбата за оттегляне на исковата молба   е подадена от легитимирано лице, като е  изразено изрично волеизявление за оттегляне.

С оглед на изложеното съдът приема, че е налице хипотезата на чл. 232 от ГПК, поради което следва да се прекрати производството по делото, поради оттегляне на исковата молба.

        Водим от горното и на основание    чл. 232  от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №  9401 по описа  за 2019 г. на ПРС, V-ти състав, поради оттегляне на исковата молба.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца пред Окръжен съд – Пловдив.

Препис от определението да се връчи на ищеца.

                                                                                            СЪДИЯ: /п./ ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

Вярно с оригинала!

            ММ