Гражданско дело 9400/2019 - Определение - 05-07-2019

Определение по Гражданско дело 9400/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7502

 

                                             05.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито съдебно заседание на пети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9400 по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

…………………………………………………………………….

Така мотивиран, на основание чл.129, ал.3 ГПК съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 36831/ 05.06.2019 г., подадена от „Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, срещу А.А.И., ЕГН: **********, адрес: ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 9400 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, III граждански състав.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК от 22.01.2019 г., издадена по ч.гр.д. № 1085 по описа за 2019 г. на РС Пловдив, ХI гр.с.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищеца.

            След влизане в сила на настоящото определение препис от него, ведно с ч.гр.д. № 1085 по описа за 2019 г. на РС Пловдив, ХI гр.с., поради отпадане на необходимостта от него.                                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:    / П / ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д.Д.