Гражданско дело 9392/2019 - Определение - 16-08-2019

Определение по Гражданско дело 9392/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9240           16.08.2019 година                            град Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІI гр. състав, в закрито заседание като разгледа докладваното от съдията Татяна Маслинкова гражданско дело № 9392 по описа на съда за 2019г., намира следното:

           

 

Делото е образувано по искова молба, подадена от Р.Б. против С.Г.Груп ООД. Предявен е иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

В срока за отговор ответникът подава такъв, в който прави възражение за неподсъдност на делото и молба за изпращането му на компетентния съд Софийски Районен съд предвид обстоятелството, че седалището на ответника е в София.

Като взе предвид становището на ответника във връзка с подсъдността, съдът намира следното:

Възражение за неподсъдност на делото по смисъла на чл. 119 ал. 3 от ГПК е допустимо да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба, в която връзка възражението на ответника е редовно от процесуална страна, като направено в установения срок. От друга страна, по смисъла на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е седалището на ответника. Така възражението за подсъдност се явява основателно, поради което и настоящото дело следва да се изпрати за разглеждане от Софийски Районен съд, а образуваното производство да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2, вр. чл. 119 ал. 3 и чл. 105 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9392 по описа за 2019 г. на  Районен съд - Пловдив.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски Районен съд.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Софийски Районен съд.

 

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ