Гражданско дело 9340/2019 - Решение - 09-09-2019

Решение по Гражданско дело 9340/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3469                      09.09.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в закрито заседание на девети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ

                                                                  

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9340 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

С решение № 3232/ 31.07.2019 г., постановено по гр. дело № 9340/ 2019 г., е осъдена Прокуратурата на Република България, да заплати на Д.И.П., ЕГН: **********, сумата от 1 500 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигнато обвинение за престъпление по чл. 339 ал. 1, предложение второ от НК, по което е била постановена оправдателна присъда по В. н. о. х. дело 83/ 2016 г. по описа на Военно- апелативен съд, ведно със законната лихва върху нея, считано от 20.04.2017 г. до окончателното й изплащане.

С молба вх. № 52497/ 12.08.2019 г., подадена от Прокуратурата на Република България, е поискано да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в решението, в частта досежно датата, от която следва да се дължи законната лихва. Твърди се, че това била датата на влизане в сила на оправдателната присъда- 04.07.2017 г., а не както било изписано в диспозитива на решението- 20.04.2017 г.

В срока за отговор насрещната страна не взема становище.

Като взе предвид молбата, съдът намира следното:

В мотивната част на решението е посочено, че законната лихва върху присъденото обезщетение се дължи от влизане в сила на оправдателната присъда. В конкретния случай, видно от приложеното решение 83/ 04.07.2017 г., постановено по к. н. о. х. дело 242/ 2017 г. на ВКС, Трето н.о., с което оправдателната присъда на въззивната инстанция е окончателно потвърдена, началната дата, от която следва да се присъди законната лихва, е 04.07.2017 г.- тази на постановяване на решението на ВКС. Неправилно обаче съдът в диспозитива на решението е посочил различна по- ранна дата- 20.04.2017 г., която няма връзка със случая.

Така действително е налице допусната ОФГ в решението, касаеща началния момент на законната лихва върху главницата. Волята на съда е правилно формирана, но тя е неправилно отразена в акта.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 247 ал. 1 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в решението, касаеща началния момент на законната лихва върху главницата, поради което следва да се допусне съответната поправка.

По изложените съображения, съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 3232/ 31.07.2019 г., постановено по гр. дело № 9340/ 2019 г. по описа на ПРС, XVI гр. с-в, в следния смисъл- на лист 29 (гръб) от делото, на ред 17- ти от горе на долу, датата на законната лихва 20.04.2017 г., да се чете- 04.07.2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                       

                                                                                           СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД