Гражданско дело 9286/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 9286/2019г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2748                                  02.07.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9286 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30 ал. 1, вр. чл. 29 т. 8 и по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 от Закона за закрила на детето.

……………………………………………………………………………………

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетния Т.С.Ч., ЕГН: **********, роден на *** г., от майка- С.И.Ч., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № ***/ *** г. на Община ****, район „****“) в ЦНСТ „****“- *****.

 

ДОПУСКА настаняването на непълнолетния Т.С.Ч., ЕГН: **********, роден на *** г., от майка- С.И.Ч., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № ****/ **** г. на Община *****, район „****“) в ЦНСТ „******“ в *****, до навършване на пълнолетие, а, ако учи- до завършване на образованието му, но не повече от 20- годишна възраст.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                                   СЪДИЯ :  /п/

Вярно с оригинала.

АД