Гражданско дело 928/2019 - Решение - 15-05-2019

Решение по Гражданско дело 928/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

                                                 15,05 2019г ,гр Пловдив

                      Номер  1856                           

              

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

На   21 03 2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Диана Найчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 928 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Й.А. –Т. ЕГН ********** И Р.В.Т. ЕГН **********  , сключен на ** в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П. , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1                     Съпрузите желаят сключеният между тях  граждански брак да бъде прекратен по взаимно съгласие .

2.                                         Страните се споразумяват ,че упражняването на родителските права и задължения  по отношение на роденото от брака  дете Й.Р. Т. ЕГН ********** се предоставят на майката М.Й.А. -Т. ЕГН **********,която ще полага и непосредствени грижи по отглеждането и възпитаването на детето.

3.                                                                                Режим на лични отношения и контакти между бащата Р.В.Т. и детето Й.Р. Т.,се определя както следва :

3.1 Бащата Р.В.Т. ЕГН ********** ще има право, до навършване на * годнни на детето Й.Р. Т. ЕГН ********** ,да осъцествява личните си контакти с последното, в присъствието на майката, съответно през всяка първа и трета събота или неделя от месеца, от 10.00 часа до 14.00 часа .3.2 Бащата Р.В.Т. ЕГН **********, след навършване на * години на детето Й.Р. Т. ЕГН **********, ще  осъществява лични контакти с последното, през всяка първа и трета събота и неделя от месеца, в събота 10.00 часа и до неделя до 17.00 часа, с преспиване на детето при него.

4.     На малолетното си дете Й.Р. Т. ЕГН
**********, бащата Р.В.Т. ЕГН **********, ще
заплаща месечна издръжка в размер на
140 лева /сто и четиридесет
лева/ ,до
10 /десето число / на съответния календарен месец, считано
от подаване на молбата за развод, до настъпване на законни
основания за изменение или прекратяване на издръжката.

Относно имуществените отношения

5.По време на брака съпрузите не   са придобили общи недвижими имоти и права върху такива, като нямат спорове относно семейно жилище

5.1 Местоживеенето на детето И. Р. Т. ЕГН ********** ще бъде по адрес на местоживеене на майката М.Й.А. -Т. ***

6.     По отношение на придобитите по време на брака  движими вещи съпрузите заявяват, че са разпределени между тях и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг.

7.     По време на брака  нямат внесени суми по общи влогове и общи задължения по кредити в банки и други кредитни институции, нямат общи открити фирми, и за в бъдеще няма да имат претенции един към друг.

 

Относно издръжката между съпрузите

8.   Съпрузите нямат взаимни претенции един към друг за издръжка и не си дължат такава, като за в бъдеще след прекратяване на брака им ,всеки  от тях ще се издържа самостоятелно.ОСЪЖДА М.Й.А. –Т. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет  лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.В.Т. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 120,80 лв. /сто и двадесет лева и осемдесет стотинки  /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.