Гражданско дело 9277/2019 - Определение - 15-07-2019

Определение по Гражданско дело 9277/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7900

 

 Гр. Пловдив, 15.07.2019 год.

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 16 - ти граждански състав, в закрито заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9277/2019г. по описа на ПРС, 16 – ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба с вх. № 36245/03.06.2019г. подадена от „А1 България“ ЕАД с ЕИК: 131468980 срещу Г.Н.Г. с ЕГН: **********.

………………………………………………………………………………………….

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

           

ВРЪЩА искова молба с вх. № 36245/03.06.2019г. подадена от „А1 България“ ЕАД с ЕИК: 131468980 срещу Г.Н.Г. с ЕГН: ********** и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 9277/2019г. по описа на Пловдивския районен съд, 16- ти граждански състав.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

Препис от същото да се връчи на ищеца.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

АД