Гражданско дело 9271/2019 - Определение - 05-07-2019

Определение по Гражданско дело 9271/2019г.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7628

 

             05.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ХXII състав, в закрито заседание на 05.07.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното ч.гр.д. № 9271/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Така мотивиран и на основание чл.119, ал.3 ГПК, Пловдивският районен съд

 

                                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 9271/2019г. по описа на Районен съд-Пловдив, ХXII състав.

            ИЗПРАЩА делото на Районен съд – гр. Бургас по подсъдност.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

   Районен съдия: /п/

                                                                                         /Людмила Митрева/    

Вярно с оригинала.

ЛШ