Гражданско дело 9206/2019 - Определение - 23-07-2019

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  8249

 

гр. Пловдив, 23.07.2019г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав, в закрито заседание  на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9206/2019г.. по описа на ПРС, I-Ви гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

........................................................................................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 9206/2019г. по описа на ПРС, I-ви гр. състав, на основание чл. 233 от ГПК, поради отказ от страна на ищецаЗенит груп-05“ ЕООД, с ЕИК 115922309 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 103, ет. 8 от предявения иск срещу ответника „Фортуна Фърничеър“ ЕООД с ЕИК 203951389 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. 8-ми март № 3, вх. А, ет. 8, ап. 5 с правна квалификация чл. 79, ал. 1 , пр. 1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се връчи на страните.

 

Районен съдия:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.