Гражданско дело 9192/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 9192/2019г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер    2774                  03.07.2019  Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    трети  юли                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на първи юли     две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от   съдията  дело  номер  9192 по описа за 2019 година

 

    Молба с правна квалификация чл. 50 от СК.

          ***********************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Г.Г.Г., ЕГН **********  и П.Д.Г., ЕГН **********, сключен на ***** в гр. П., обл. П. с Акт за граждански брак № *****, издаден от Община П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете В. П. Г.  ЕГН ********** на майката Г.Г.Г., ЕГН **********

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето В. П. Г.  ЕГН ********** на адреса на майката Г.Г.Г., ЕГН ********** ***,

 

ОПРЕДЕЛЯ  режим на лични отношения между бащата П.Д.Г., ЕГН ********** и детето В. П. Г.  ЕГН **********, както следва:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 18.00 часа на петъчния ден до 18.00 на неделния ден с преспиване и 30 дни през лятото несъвпадащи с годишният отпуск на майката.

 ОСЪЖДА бащата П.Д.Г., ЕГН ********** да заплаща на своето малолетно дете В. П. Г.  ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.Г.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на издръжка в размер на 180.00 /сто и осемдесет/лева, от влизане в сила на съдебното решение - 03.07.2019г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ****** е изключителна собственост на родителите на Г.Г.Г. ЕГН **********  и  след прекратяването на  брака  ще се ползва от съпругата  Г.Г.Г., ЕГН **********.

 

Страните декларират, че нямат придобито движимо и недвижимо имущество през брака си и нямат претенции помежду си.

       Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили спестовни влогове и депозити, парични вземания, инвестиции в дялове, акции и други и няма да имат в бъдеще каквито и да е спорове по тези въпроси. Не са регистрирани като еднолични търговци.

       След постановяване на развода съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.

       След прекратяване на брака съпругата Г.Г.Г., ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име Г. с изричното съгласие на съпруга и П.Д.Г., ЕГН **********.

 

 

ОСЪЖДА П.Д.Г., ЕГН ********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса  в производството по сметка на Районен съд - Пловдив.

 

ОСЪЖДА П.Д.Г., ЕГН ********** да заплати сумата от 129.60 лева /сто,двадесет и девет лева и  шестдесет стотинки/   по сметка на Районен съд - Пловдив – представляваща държавна такса  относно определената  издръжка.

 

ОСЪЖДА Г.Г.Г., ЕГН ********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса  в производството по сметка на Районен съд – Пловдив

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.