Гражданско дело 9190/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 9190/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7421

04.07.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, ХXI граждански състав, в закрито заседание на четвърти юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Ангелов гражданско дело № 9190 по описа на съда за 2019г., намира следното:

            Делото е докладвано след 01.07.2019г.

            Производството е образувано по искова молба на С.С.И. срещу „Дженерали застраховане“ АД..

            С разпореждане от 17.06.2019г. исковата молба е оставена без движение, като на ищцата са дадени указания относно нейната редовност. Разпореждането с указанията е връчено на ищцата на 19.06.2019 г., чрез процесуален представител, като е уведомена и за неблагоприятните последици от процесуалното си бездействие. Едноседмичният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 26.06.2019г.- сряда, работен ден.

До момента (04.07.2019г.) указаните нередовности все още не са отстранени, поради което исковата молба следва да бъде върната.

Водим от горното и на основание чл. 129 ал. 3 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № 35789 от 31.05.2019 г., подадена от С.С.И. срещу „Дженерали застраховане“ АД., поради неизпълнение в дадения срок на указанията за отстраняване на нередовността й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9190 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив, ХXI гр.с. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца чрез представителя.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                         / Тоско Ангелов /

Вярно с оригинала!ВГ