Гражданско дело 8905/2019 - Определение - 01-07-2019

Определение по Гражданско дело 8905/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7301/01.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На първи юли                                                     Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 8905 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 9,43 часа се явиха:

 

…………………………………………………………………………………

ЕТО защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на децата К.Б.П., с ЕГН ********** и Й.Б.П., с ЕГН ********** на майката И.Р.Г., с ЕГН **********, като се определя местоживеенето на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Б.Е.П., с ЕГН ********** и децата К.Б.П., с ЕГН ********** и Й.Б.П., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета неделя от месеца, от 10,00 часа до 18,00 часа; 20 дни /двадесет дни/ през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката, както и при уговорка между родителите. Бащата се задължава да взима децата от местоживеенето на майката и да ги връща на местоживеенето на майката.

ОСЪЖДА бащата Б.Е.П., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилите пълнолетие деца К.Б.П., с ЕГН ********** и Й.Б.П., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител  И.Р.Г., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на по 250 лв. /двеста и петдесет лева/ за всяко едно от децата, считано от 01.06.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане, като издръжката ще се превежда по банкова сметка ***-то число на текущия месец.

ОСЪЖДА Б.Е.П., с ЕГН **********,***,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 360 лв. /триста и шестдесет/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 8905/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 9,53 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.