Гражданско дело 8810/2019 - Решение - 12-09-2019

Решение по Гражданско дело 8810/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      3492                       12 09 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   05 09 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Марина Кънева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 8810 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ………………………………………………………

 

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Г.Й. ЕГН ********** И М.С.  Й. ЕГН **********  , сключен  на *****,  за което е съставен Акт за граждански брак № *****  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на ***,        ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват ,че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие

Съпрузите се съгласяват малолетното ни дете И. И. Й., ЕГН **********. родена на ***г., да живее при майка си М.С.  Й. ЕГН **********.

По упражняването на родителските права

Родителски права върху малолетното  дете И. И. Й., ЕГН **********, родена на ***г.. ще се упражняват от майката М.С.  Й. ЕГН **********.

Относно личните отношения между   бащата и малолетното дете

Личните отношения  на  родителя И.Г.Й. ЕГН **********  с детето И. И. Й., ЕГН ********** , се уреждат по следния начин: всяка втора и четвърта седмица от съответния месец бащата ще взима в петък , след учебни занятия дъщеря си И.  Й., като тя ще остава при него до 18 часа в неделя. В неделя ще бъде прибирана от майка си М.  Й.. Освен това, бащата ще има право да бъде с дъщеря си 15 дни през летннте месеци, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

 

По имущественна отношения

По време на брака  съпрузите са придобили единствено моторно превочно средство, което желаят да остане в  режим на съсобственост.

По отношение на издръжката

Бащата И.Й., ще заплата месечна ичдръжка на дыцеря си И.  Й., в размер на  150 (сто и петдесет) лева ,чрез нейната майка и законен представител М.  Й. ,платима до 25-то число на текущия месец, считано от датата на влизане на бракоразводного решение в сила, до настьпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска. Издръжката ще бъде заплашана по следната банкова сметка: *** *** семейното жилище

Семейного жилище, намиращо се в *****  е напуснато и от двамата съпрузи.

 

По отношение издръжката между съпрузите

Съпрузите И.Й. и М.  Й. се съгласяват, че няма да дължат издръжка помежду сп.

По отношение фамнлното име на съпругата

След прекратяване на брака, съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия- Р.

Други условия

Страните по настоящото споразумение приемат и се съгласяват, че ако някоя от тях сключила договор за заем и издавал (подписвал) документ по силата на който са поети задължения за нуждите на семейството, по него еднолично ще отговаря съпруга, който е сключил  договора в качеството си на заемополучател или подписал документ като издател.

Страните по настоящото споразумение приемат и се съгласяват, че ако някоя от тях е страна по облигационен договор, сключен преди датата на настоящото споразумение или ако някоя от тях сключи такъв договор след подписването на това споразумение или някой от съпрузите е  издавал или подписвал документ, по силата на който е поел задължения, този съпруг остава задължен лично по него.

 

ОСЪЖДА И.Г.Й. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 128 лв. / сто двадесет и осем  лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.С.  Й. ЕГН **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                                                        НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.