Гражданско дело 8810/2019 - Решение - 09-12-2019

Решение по Гражданско дело 8810/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         4705                   / 09 12  2019година                    град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 бр състав

На   09 12 2019 година

 

В   закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 8810 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по чл.247     от ГПК.

Образувано е по инициатива на а. *******– п. п. на молителите И.Г.Й. ЕГН ********** И М.С.  Й. ЕГН **********  –по гр д 8810/2019Г. по описа на ПРС 3 бр с.  

Постъпила е молба от   молителите ,чрез п. и. п. , с която се сочи, че в постановеното по делото съдебно решение – № 3492/12 09 2019г,  неправилно е посочено ,че след прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име ,,Р.  ,, . Действително ,волята на страните е съпругата да възстанови предбрачната си фамилия ,но тя е ,, Г.,,

След като се запозна с материалите по делото ,съдът установи ,че  с решение№ 3492/12 09 2019г  е прекратил брака между И.Г.Й. ЕГН ********** И М.С.  Й. ЕГН **********  , като е одобрил постигнатото  между страните споразумение по чл 51 от СК .Съобразно същото,  СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА СЛЕДВА ДА ВЪЗСТАНОВИ ПРЕДБРАЧНОТО СИ ФАМИЛНО ИМЕ ,, Г.,, . Видно от споразумението между страните и от акта за гр брак ,приложен в оригинал,предбрачното фамилно име на съпругата е ,,Г. ,,

Безспорно  в случая се касае за очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247 от ГПК, която следва да бъде отстранена с настоящото съдебно решение

По изложените съображения Съдът

        

                                      Р    Е    Ш    И   :

          

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ №3492/12 09 2019г по гр д 8810/2019г. на ПРС 3 бр с,  

КАТО ВМЕСТО ЗАПИСАНОТО ,, След прекратяване на брака съпругата  ще носи предбрачното си фамилно име-Р. ,,

 ДА СЕ ЧЕТЕ- ,, След прекратяване на брака съпругата  ще носи предбрачното си фамилно име- Г.,,

 

Решението не подлежи на обжалване .

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Н. Вълчева

 

 

         Вярно с оригинала.

Н.Н.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!