Гражданско дело 8748/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 8748/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       2967                     12.07.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На десети юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 8748 по описа за 2019 година.

        

Предявена е молба за защита от домашно насилие с правно основание чл.4 и 5 от ЗЗДН.

…………………………………………………………………………………………..

            Водим от горното, съдът          

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл.5, ал.1 т.1 ЗЗДН, В.Г.В. ЕГН ********** с адрес *** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие – психическо и физическо по отношение на С.Р.В. ЕГН ********** и Б.В.В. ЕГН ********** двамата с адрес ***.

 

ЗАБРАНЯВА, на осн. чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН, на В.Г.В. ЕГН ********** с адрес *** ДА ПРИБЛИЖАВА, на разстояние по-малко от 50 метра, молителите С.Р.В. ЕГН ********** и Б.В.В. ЕГН ********** двамата с адрес ***, жилището което обитават, местоработата на С.В. и местата им за социални контакти за срок от осемнадесет месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение – 12.07.2019 година. КАТО ПОСТАНОВЯВА, че тази забрана не се отнася до действия предприети в изпълнение на предвиден в надлежен съдебен акт мерки, с които е определен режим на лични отношения на бащата В.В. с детето Б.В..

 

           ОСЪЖДА, на осн. чл.5 ал.3 от ЗЗДН, В.Г.В. ЕГН ********** с адрес ***  ДА ЗАПЛАТИ ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, в полза на Държавата, по Бюджета на Съдебната власт и сметка на Пловдивския районен съд.

 

ОСЪЖДА, на осн. чл.11 ал.2 от ЗЗДН, В.Г.В. ЕГН ********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, в полза на Държавата, по Бюджета на Съдебната власт и сметка на Пловдивския районен съд.

 

            РАЗПОРЕЖДА да бъде издадена заповед за защита, която да съдържа предупреждение за последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.2 от ЗЗДН, като копие от същата да се изпрати на съответното РПУ гр.Пловдив, ведно с препис от настоящото решение, за сведение и изпълнение.

 

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок от връчването му, пред Пловдивския окръжен съд, като обжалването не спира неговото изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :  / П / ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Вярно с оригинала: Д. Д.