Гражданско дело 8747/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 8747/2019г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2751                      02.07.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8747 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30 ал. 2, вр. чл. 29 т. 8 и по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 от Закона за закрила на детето.

……………………………………………………………………………………….

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетния Д.Т.Б., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- М.П.А., ЕГН: ********** и баща- Т.С.Б., ЕГН: ********** (по акт за раждане № ***/ **** г. на Община ***) в ДДЛРГ „*****“- *****.

 

ДОПУСКА настаняването на непълнолетния Д.Т.Б., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- М.П.А., ЕГН: ********** и баща- Т.С.Б., ЕГН: ********** (по акт за раждане № ****/ *** г. на Община ***) в ЦНСТ - ****, за срок до навършване на пълнолетие или до 20 годишна възраст, ако учи.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                                               СЪДИЯ : /п/

Вярно с оригинала.

АД