Гражданско дело 8713/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 8713/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №8199

 

                                             22.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА        

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8713  по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

 

…………………………………………………………………………………….

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 34455/27.05.2019 г., подадена от Т. Н.Н., ЕГН: **********, адрес: ***

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 8713 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, III граждански състав

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В.К.

 

Вярно с оригинала.

К.К.