Гражданско дело 8706/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8706/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3022                     15.07.2019 година                           град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                        

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8706 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

******************************************************************************************

            Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на ***** С. И. Р. с ЕГН: **********, род. от **** – М. Р. Й. с ЕГН:********** /****/ и **** – И. С. Р. с ЕГН: **********  в  ****** гр. П.

            ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на **** С. И. Р. с ЕГН: **********, род. от **** – М. Р. Й. с ЕГН:********** /****/ и **** – И. С. Р. с ЕГН: ********** в ******* с адрес в гр. П., ул. „А. З.“ № ** за срок до навършване на пълнолетие или 20 – годишна възраст ако продължава обучението си.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

Вярно с оригинала!

Д. К.