Гражданско дело 8534/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8534/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2991/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на втори юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8534 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.И. ***, ЕГН ********** и А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, сключен в гр. П. на ********** г. с Акт № ************* г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.      Родителските права върху роденото от брака им непълнолетно дете А. А. М. с ЕГН **********, се предоставят на майката М.И. ***, ЕГН **********.

2.      Бащата А.Н.М., ЕГН ********** има право на режим на лични отношения със сина си, както следва:

 

-     всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, с преспиване в дома на бащата, като в уговорените дни, бащата ще взема и ще връща детето в дома на майката - М.И. М.

-     20 /двадесет/ дни през лятната ваканция на детето, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката.

-     по 5 /пет/ дни през пролетната и коледната ваканции на детето, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката.

-     извън посоченото по-горе, страните уговарят, че бащата ще има право на свободен режим и личен контакт със сина си, предвид неговата възраст и необходимост от контакт с родителя, стига това да не пречи на учебните и извънучебните му занимания, като за осъществяване на този режим и личен контакт с детето, бащата се задължава да се уговори с майката предварително и да получи нейното изрично съгласие.

4.      Страните уговарят, че местоживеенето на детето А. А. М. е при майката М.И. М.

5.      Бащата А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, се задължава да заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете А. А. М. с ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на неговата майка и законен представител М.И. ***, ЕГН **********, в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева, платими най-късно до 30 /тридесето/ число на месеца, през който се дължи издръжката, считано от 01.06.2019 год., до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законовата лихва върху всяка просрочена вноска от падежа й до окончателното й изплащане.

6.  Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

7.  След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име И..

8.    Страните заявяват, че семейното жилище по смисъла на § 1 от ДР на СК, находящо се в гр. П., ******, собственост на м. на съпругата, се предоставя за ползване на съпругата М.И. М.

9.    В дял и изключителна собственост на съпруга А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, се поставя следният недвижим имот, находящ се в гр. Х., ************, придобит по време на брака между страните чрез покупко - продажба на името на съпруга А.Н.М., с Нотариален акт № *****, том ******, per. № *****, дело № *****г., на Н. Н. Т., per. № ***** на НК с район на действие - PC –Х., вписан в АВ с Акт № *****, том *****, дело № *******г., per. № ******* г. на СВ, а именно:

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.723.18 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и три, точка, осемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Х., община Х., област Х., одобрена със заповед №РД-18-63/05.10 2006г на И. д. на АК град С., с адрес на поземления имот: гр. Х., п.к. *****, ******, с площ 341 кв.м. /триста четиридесет и един кв.м./ целият, с трайно предназначение урбанизирана територия, с начин на трайно ползуване - ниско застрояване /до 10 м./, с номер по предходен план: квартал 300 /триста/ УПИ VII 1976 /римско седми арабско хиляда деветстотин седемдесет и шести/, при граници и съседи: №77195.723.21, №77195.723.19 №77195.723.30. №77195. 723. 354 и №77195.723.15, ведно с 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от построеният в него НАВЕС на един етаж със застроена площ от 58 кв. м. /петдесет и осем кв.м./ целият, с идентификатор № 77195.723.18.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и три, точка, осемнадесет, точка, две/, както и заедно с целият САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №77195.723.18.1.3/седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин двадесет и три, точка, осемнадесет, точка, едно, точка, три/, находящ се в град Х., община Х., област Х., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-63/05.10 2006г на И. д. на АК град С., с административен адрес: гр. Х., п.к. ******, **********, с площ от 100 кв. м. /сто кв.м./, с предназначение ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, на едно ниво, който СО се намира в триетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор № 77195.723.18.1, построена върху описания по-горе ПИ, при съседни СО: на същия етаж: няма, под обекта: № 77195.723.18.1.2, над обекта: няма, заедно с прилежащите към СО - източно складово помещение с площ от 17 кв.м./седемнадесет кв.м./, източно складово помещение с площ от 8 кв.м./осем кв.м./, западна тоалетна с площ от 2,50 кв.м./два кв.м. и петдесет кв. дм./, находящи се в приземния етаж на описаната жилищна сграда, заедно с таванските помещения над източния хол и над западната кухня с обща площ от 38 кв.м./тридесет и осем кв.м./, както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на цялата жилищна сграда. С описания НА е запазено правото на пожизнено ползване върху описания имот на м. на съпруга Е. А. А.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на 38 741,90 лв.

10. Съпругата М.И. ***, ЕГН ********** заявява, че няма претенции към съпруга А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, за плащане на суми за уравняване на дяловете по предоставеното в дял на съпруга по т. 9. от настоящото споразумение недвижим имот.

11.     В дял и изключителна собственост на съпруга А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, се поставя придобитият по време на брака в режим на СИО лек автомобил марка Ситроен Евазион, с регистрационен номер ******, червен цвят, със застрахователна стойност на автомобила в размер на 1 900,00 лв.

12.     Съпругата М.И. ***, ЕГН ********** заявява, че няма претенции към съпруга А.Н.М. от гр. П., ЕГН ********** за плащане на суми за уравняване на дяловете по предоставеното в дял на съпруга по т. 11. от настоящото споразумение МПС.

13.     Съпругът А.Н.М. от гр. П., ЕГН ********** заявява, че е титуляр по Договор за стоков кредит № 3518939 от 29.12.2018г. и че е съгласен и ще изплаща самостоятелно и еднолично вноските по договора.

14.     Съпрузите заявяват, че всеки от тях е титуляр по договор за кредитна карта и че издадените дубликати от кредитните карти на името на другия съпруг са върнати от всеки от тях и се намират в държание на съпруга - титуляр на картата. След прекратяване на брака съпрузите заявяват, че са съгласни и че всеки ще погасява и обслужва самостоятелно и еднолично вноските по договора за кредитна карта, чийто титуляр е.

15. Страните декларират, че нямат влогове, открити по време на брака, в режим на СИО и нямат претенции един към друг за личните си влогове и банкови сметки, разкрити на името на този, който ги е разкрил и средствата по тях остават в собственост на този, на чието име са разкрити.

16. Страните заявяват, че по време на брака не са теглили и получавали банкови кредити, не са ставали съдлъжници или поръчители един на друг, както и не са поемали задължения към трети лица. В случай, че се окаже, че някой от съпрузите по време на брака е поел задължение към трето лице и/или е получил банков кредит, то след прекратяване на брака, същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно и еднолично, респективно, ще изплаща самостоятелно и еднолично кредита, чийто титуляр е.

17. Съпрузите декларират, че не притежават фирми и дялове в търговски дружества. Всеки от съпрузите декларира, че няма претенции към другия съпруг, в случай, че се окаже, че някой от съпрузите е придобил и притежава акции и/или други финансови инструменти от приватизация, и че същите ще останат в собственост на съпруга, чийто титуляр е.

18. Всички лични и движими вещи за обикновено ползване, придобити по време на брака, страните са поделили доброволно и извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

19. Страните декларират, че нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 30 от СК за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

20. Разноските по делото относно държавна такса за образуване на делото и адвокатски хонорар, се поемат от съпругата М.И. М. Окончателната държавна такса за разглеждане на делото се поема от всеки от съпрузите, така както е присъдена. Държавната такса по присъдената издръжка, държавната такса върху недвижимото имущество и МПС, както и местният данък към община Х./за недвижимия имот/ и община П. /за МПС/ се поемат от съпруга А.Н.М., в чийто дял са поставени.

21. С настоящото споразумение страните уреждат окончателно неимуществените си и имуществени отношения по повод и във връзка с прекратяването на брака си и за в бъдеще няма да имат каквито и да е претенции един към друг.

ОСЪЖДА М.И. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 845,24 лв. (осемстотин четиридесет и пет лева и двадесет и четири стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********,*** сумата от 38,00 лв. (тридесет и осем лева), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА А.Н.М. от гр. П., ЕГН **********,*** сумата от 978,05 лв. (деветстотин седемдесет и осем лева и пет стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР