Гражданско дело 8526/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8526/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2990/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на втори юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8526 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.И. ***, ЕГН ********** и С.Г.С. ***, ЕГН **********, сключен в с. Ц., П. област на ****** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите декларират, че са работоспособни и могат да се издържат самостоятелно с доходите си и от личното си имущество, поради което се споразумяха, че не си дължат издръжка нито за минало време, нито занапред след допускането на развода.

Родителските права спрямо роденото по време на брака дете И. С.С. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на бащата С.Г.С. ***, ЕГН **********.

Режимът на лични контакти между майката С.И. ***, ЕГН ********** и детето И. С.С. с ЕГН **********, се определя, както следва: майката има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8.00 часа на съботния ден с преспиване до 16.00 часа на неделния ден, както и един месец през годината, който месец да не съвпада с отпуската на бащата.

Майката С.И. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща издръжка за малолетното си дете И. С.С. с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител С.Г.С. ***, ЕГН **********, в размер на 140.00 лева / сто и четиредесет лева/, месечно, считано от датата на постановяване на решението, до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия - М.

Разноските по настоящото производство ще се поемат и от двете страни/държавни такси и адвокатски хонорар/.

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ******, се предоставя за ползване на съпруга С.Г.С..

Страните декларират, че по отношение на движимите вещи са си уредили отношенията извънсъдебно.

Страните декларират, че по време на брака имат придобити недвижими вещи в режим на СИО, след развода ще преминат в обикновена съсобственост.

Страните декларират, че нямат парични влогове попадащи под режима на съпружеската имуществена общност, нямат задължения към трети лица, но ако имат такива същите остават и всеки лично е задължен по тях, както и нямат претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

ОСЪЖДА С.И. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 110,80 лв. (сто и десет лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Г.С. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10.00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР