Гражданско дело 8525/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8525/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2989/  15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на втори юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8525 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Н.С. ***, ЕГН ********** и В.Н.С. ***, ЕГН **********,*** на ******* г. с Акт № ****** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

След прекратяване на брака съпрузите не си дължат един на друг издръжка и нямат претенции един към друг за заплащане на такава.

Страните декларират, че не желаят по време на развода да вземат отношение спрямо вещите и имотите придобити в режим на съпружеска имуществена общност. Същите след прекратяване на брака, ще преминат в режим на обикновена съсобственост.

Съпрузите декларират, че по време на брака нямат влогове, набирани при съвместни усилия и принос, като нямат претенции помежду си в тази насока и всеки един от тях е единствен собственик и разпоредител на сметките, на които е титуляр, като заявяват, че нямат никакви претенции помежду си към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

Съпрузите се споразумяват, че след прекратяване на брака придобитите по време на брака дружествени дялове и/или акции от търговски дружества, или каквито и да било права като съдружници в такива, остават в дял на титуляра по тях (на този от тях, който ги е придобил), като другият съпруг декларира, че няма принос и няма претенции към това имущество сега и за в бъдеще.

Съпрузите се споразумяват, че поетите по време на брака задължения-заеми, изтеглени кредити или други подобни имуществени задължения, след прекратяването на брака ще се изплащат от съпруга, който ги е направил и единствено той ще е задължен по тях. След прекратяване на брака, не са солидарно отговорни за минали задължения /такива сключени по време на брака/, като заеми, кредити и/или други задължения от частни или държавни институции.

Страните заявяват, че за сключените по време на брака договори за лизинг, задължението за погасяване на лизингови вноски остава в тежест на съпруга лизингополучател.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – С..

Разноските по делото за развод се поемат от всеки от съпрузите поравно.

Страните заявяват, че със споразумението са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си и нямат претенции един към друг сега и за в бъдеще, относно постигнатото споразумение.

ОСЪЖДА Р.Н.С. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА В.Н.С. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР