Гражданско дело 8203/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 8203/2019г.

                                            РЕШЕНИЕ

 

Номер   2824                    05.07.2019  Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На пети  юли                                         две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на трети   юли      две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от   съдията  дело  номер  8203 по описа за 2019 година

 

 Молба с правна квалификация чл. 50 от СК.

***********************************************************

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между А.И.З.-П., ЕГН: ********** и В.П.П., ЕГН:**********, сключен на ***** в гр. Р.,  обл. П., с Акт за граждански брак № *****, издаден от Община Р., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца В. В. П., ЕГН ********** и П. В. П., ЕГН ********** на майката А.И.З.-П., ЕГН: **********

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата В. В. П., ЕГН ********** и П. В. П., ЕГН ********** при майката при майката А.И.З.-П., ЕГН: **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ  режим на лични отношения между бащата В.П.П., ЕГН:********** и децата В. В. П., ЕГН ********** и П. В. П., ЕГН **********, както следва:

- всеки първи и трети уикенд на месеца, от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с приспиване на децата при бащата, с изключение на планирани пътувания на бащата, свързани с трудовата му дейност, или планирани пътувания на майката и децата, за който майката А.И.З.-П., ЕГН: ********** и бащата В.П.П., ЕГН:********** ще се уведомяват предварително и своевременно, с оглед на което децата ще бъдат при бащата някой следващ уикенд след предварителна уговорка между родителите.

    - 20 /двадесет/ дни през лятната ваканция по споразумение между майката А.И.З.-П., ЕГН: ********** и бащата В.П.П., ЕГН:**********, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

   За всички останали ваканции, рождени дни на децата или празнични дни - по допълнително споразумение между майката А.И.З.-П., ЕГН: ********** и бащата В.П.П., ЕГН:**********.

Родителите договарят свободен режим на лични отношения между децата и бащата извън посочения по- горе, при предварителна уговорка между тях или по искане на децата.

 

   ОСЪЖДА бащата В.П.П., ЕГН:********** да заплаща на своите непълнолетни деца В. В. П., ЕГН ********** и П. В. П., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител А.И.З.-П., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на по 140 лв.(сто и четиридесет лева) за всяко от децата, считано от влизане в сила на Решението за развод – 05.07.2019г. до навършване на пълнолетие от децата или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се плаща до 15-то число на месеца за който се  отнася, изпратени по пощата или по банков път- по банкова сметка ***.

 

    Семейното жилище, находящо се гр. Р., общ. Р., обл. П., *****, и представляващо съсобственост на близки на съпруга, се предоставя за ползване на съпруга В.П.П., ЕГН:**********, както и  на съпругата А.И.З.-П., ЕГН: ********** и малолетните  деца В. В. П., ЕГН ********** и П. В. П., ЕГН ********** за срок  от  една година  считано  от влизане на настоящето решение в сила – 05.07.2019г., като  за ползването  му няма да се дължи наем от страна на майката на децата.

 

Страните не желаят и нямат претенции за издръжка един към друг след прекратяването на  брака.

 

След развода съпругата А.И.З.-П., ЕГН: ********** ще носи предбрачната си фамилия – З..

 

Страните декларират, че всички движими вещи, придобити по време на брака, са поделени доброволно между тях извънсъдебно и всеки е получил своите вещи и никой няма претенции спрямо другия.

 

  Страните декларират, че не притежават недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти в режим на СИО, които да са предмет на делба към настоящия момент и предмет на настоящето споразумение.

 

  Страните декларират, че паричните влогове, открити на името на всеки от съпрузите по време на брака, остават индивидуална собственост на този от тях, на чието име са открити. Нямат претенции помежду си по тази точка.

 

Страните декларират, че по договори за заем или кредит отговаря лично онзи от съпрузите, който е сключил договора за заем или кредит в качеството си на заемополучател или кредитополучател.

       Страните се съгласяват разноските по делото да се поемат от съпрузите по равно.

 

       С настоящето споразумение страните заявяват, че са уредили всички отношения относно брака и развода им, както и относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име и заявяват, че нямат повече никакви претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА А.И.З.-П., ЕГН: ********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив – окончателна държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА В.П.П., ЕГН:********** да заплати сумата от 201.60 лева /двеста и един лева и  шестдесет стотинки/ по сметка на Районен съд - Пловдив – представляваща държавна такса  относно определената  издръжка.

 

ОСЪЖДА В.П.П., ЕГН:********** да заплати сумата от 10 лева /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив – окончателна държавна такса в производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                                    

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова


Вярно с оригинала

С.Ч.