Гражданско дело 8197/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8197/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3010/15.07. 2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8197 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.В.И. от с. Г. И., ЕГН ********** и М.С. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ****** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на детето В. М. И. с ЕГН **********, се предоставя на майката М.С. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при на майката на адрес: гр. Т., ***********.

Режимът на лични отношения между бащата М.В.И. от с. Г. И., ЕГН ********** и детето В. М. И. с ЕГН **********, се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 17.00 часа в петък до 20.00 часа в неделя, както и да го взема при себе си по един месец през летния сезон, разделен на два пъти по 15 /петнадесет/ дни, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката; по време на коледните и великденските празници на четни години, бащата да взема детето при себе си, а Г. и Нова година да прекарва с майка си; обратно на нечетни години детето да прекарва коледните и великденските празници при майката, а на Г. и Нова година бащата да вземе детето при себе си; на рождения ден на детето, бащата ще има право да присъства и участва в организацията на тържеството; на рождения си ден бащата ще има право да взема детето при себе си; бащата ще има право да присъства на първия учебен ден на детето при откриване на учебните години и други значими за детето тържества и празници.

Гореописаният режим на лични отношения на бащата с детето не ограничава и други срещи с детето при уговорка с майката и изразено съгласие.

Бащата М.В.И. от с. Г. И., ЕГН ********** , се задължава да заплаща издръжка за детето си В. М. И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.С. ***, ЕГН **********, в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева месечно, считано от влизане на решението в сила, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законна лихва върху всяка закъсняла вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - И..

Придобитото по време на брака движимо имущество: Лек автомобил, марка „Деу Ланос", с рег.№ ******, рама № *****, бензин, се предоставя в дял на съпруга М.В.И. от с. Г. И., ЕГН **********.

Застрахователната стойност на описания по-горе лек автомобил възлиза на 400 лв.

Съпрузите няма да си дължат парично уравнение на дяловете им във връзка с делбата на описания по-горе лек автомобил и отношенията по повод делбата на същия са изцяло уредени.

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка.

След прекратяване на брака всеки от съпрузите ще погасява от свое име и за своя сметка сумите по индивидуално изтеглените по време на брака кредити.

Съдебно-деловодните разноски се поемат от страните поравно.

С това споразумение съпрузите заявяват, че са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си и нямат претенции един към друг
за в бъдеще.   

ОСЪЖДА М.В.И. от с. Г. И., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 118,80 лв. (сто и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.В.И. от с. Г. И., ЕГН **********,***.00 лв. (десет лева), представляваща местен данък  за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.С. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10.00 лв. (десет  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР