Гражданско дело 8109/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 8109/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2784                                  03.07.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8109 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30 ал. 2, вр. чл. 29 т. 8 и по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.

*********************************************************************

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната И. И. Г., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- И. К. Г., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане *** на Община ***, район „***“) в ДДЛРГ „***“- ***.

 

ДОПУСКА настаняването на непълнолетната И. И. Г., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- И. К. Г., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане *** на Община ***, район „***“) в ЦНСТ ***, за срок до навършване на пълнолетие или до 20 годишна възраст, ако учи.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                                   СЪДИЯ : /п/

Вярно с оригинала!ВГ