Гражданско дело 8105/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 8105/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

2977                   12.07.2019 година                                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8105 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************

 Поради изложеното, съдът

 

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на **** Р. М. Н. с ЕГН: **********, род. от **** - М. Н. Н. с ЕГН: ********** и **** - непосочен в удостоверението за раждане в ********** гр. П.

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на **** Р. М. Н. с ЕГН: **********, род. от *****- М. Н. Н. с ЕГН: ********** и *** - непосочен в удостоверението за раждане в удостоверението за раждане в ************ в гр. П., ул. „А. З."** за срок до навършване на пълнолетие или 20 - годишна възраст ако продължава обучението си.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане" - Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.