Гражданско дело 8086/2019 - Определение - 18-07-2019

Определение по Гражданско дело 8086/2019г.

           

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ №8049

 

               18.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, XXII състав, в закрито заседание на 18.07.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 8086/2018 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.124 и сл. ΓΠΚ

            ……………………………………………………………………………

           

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

            ВРЪЩА, на основание чл.129, ал.3 ГПК, искова молба с вх. № 33219/22.05.2019 г. в регистратурата на Пловдивския районен съд, подадена от ЗД „Бул Инс“ АД срещу М.А.Г..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 8086/2019 г., ХХII състав по описа на ПРС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от определението да се връчи на ищцата.

 

   Районен съдия:/п./

                                                                                         /Людмила Митрева/

 

 

            Вярно с оригинала.

            К. К.