Гражданско дело 8082/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8082/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2994/ 15.07. 2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8082 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.А.П. ***, ЕГН ********** и В.А.Я. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ****** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо вилна сграда /къща/ на два етажа, със застроена площ от 126 /сто двадесет и шест/ квадратни метра, построена в дворно място, представляващо парцел XXXI - 724 /тридесет и първи, отреден за имот планоснимачен номер седемстотин двадесет и четвърти/, от квартал 33 /тридесет и трети/ по плана на село М., община Р., област П., при граници: път, Г. Г. и Ч., с административен адрес: област П., община Р., село М., ******, ще се ползва безвъзмездно и безсрочно от съпруга Г.А.П..

Към датата на сключването на настоящото споразумение страните могат да се издържат самостоятелно с доходите си, поради което се съгласяват, че не си дължат издръжка за минало време или занапред, след постановяване на съдебното решение за прекратяване на брака им.

След развода съпругата ще продължи да носи предбрачната си фамилия - Я..

Съпрузите заявяват, че нямат никакви взаимни имуществени претенции.

ОСЪЖДА Г.А.П. ***, *************, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА В.А.Я. ***, *************, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР