Гражданско дело 7988/2019 - Решение - 10-09-2019

Решение по Гражданско дело 7988/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3480                           10 09 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На    03 09 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА  КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  7988  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *****************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Р.Р. ЕГН ********** И Т.М.И. ЕГН **********    , сключен  на *** в  гр.П., за което е съставен Акт за граждански брак № *** година на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

 

Детето М. Д. Р., ЕГН **********, понастоящем с навършени 12 години ще има местоживеене *** - съвместно с майката.

 

Родителските права по отношение на детето М. Д. Р. ще се упражняват от майката Т.М.И. ЕГН **********    .

Бащата Д.Р.Р. ЕГН ********** , ще заплаща в полза на детето М. Д. Р. ,издръжка в размер на 230 (двеста и тридесет) лева месечно, считано от 01.06.2019 г., до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката ще бъде изплащана от 1во до 10-то число на текущия месец по банков път, по банкова сметка, *** Т.И. ЕГН **********.    

Бащата Д.Р.Р. ЕГН ********** , ще осъществява лични отношения с детето М. Д. Р., както следва: всяка последна събота и неделя от месеца, с преспиване от 10 часа в събота до 18 часа в неделя.

Бащата Д.Р.Р., ЕГН ********** декларира, че е съгласен детето М. Д. Р. с ЕГН **********, родена на *** г. в П., да напуска границите на Република Б., заедно с нейната майка и законен представител Т.М.И., ЕГН ********** ,за неограничен период от време, неограничен брой пъти, като пътува до всички държави без ограничение. Настоящото съгласие е дадено безсрочно.

 

III. ИЗДРЪЖКА

Страните уговарят, че след прекратяването на брака няма да си дължат издръжка един на друг.

 

IV. СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ

Семейното жилище, находящо се в град ***, след прекратяване на брака се предоставя за ползване на съпругата Т.М.И. ЕГН **********    .

V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

 Страните заявяват, че придобитите по време на брака им моторни превозни средства, а именно: л.а. марка/модел „ХОНДА ЦР-В", с per. № *** и л.а. марка/модел „ХОНДА ДЖАЗ" с per. № ***, след прекратяване на брака се поделят, както следва:

В индивидуален дял на Д.Р.Р. ЕГН ********** се поставя и същият се съгласява да стане единствен и индивидуален собственик на:

Л.а. марка/модел „ХОНДА ЦР-В", per. № ***, с идентификационен № на превозното средство: ***, двигател № ***, на цвят: сив металик.

Застрахователната стойност на описания лек автомобил е в размер на 500 (петстотин) лева.

В индивидуален дял на съпругата Т.М.И. ЕГН **********    се поставя и същата се съгласява да стане единствен и индивидуален собственик на:

Л.а. марка/модел „ХОНДА ДЖАЗ", per. № ***, с идентификационен № на превозното средство: ***, двигател № ***, на цвят: сив.

Застрахователната стойност на описания лек автомобил е в размер на 500 (петстотин) лева.

Страните приемат, че описаните движими вещи (МПС), предмет на делба, са равностойни, поради което не се дължат и разменят суми между страните за уравняване на дяловете помежду им по отношение на уреждане на собствеността върху описаните леки автомобили.

 Страните заявяват, че по време на брака си не са придобивали в режим на СИО недвижими имоти, или други, освен гореописаните МПС движими вещи, които да подлежат на делба помежду им, а личните си вещи всеки си е получил извънсъдебно.

По време на брака съпрузите нямат придобити влогове в режим на съпружеска имуществена общност.

Съпрузите заявяват, че не са получавали заеми от банки или други трети лица, използвани за нужди на семейството, за които да носят солидарна отговорност, съответно нямат никакви общи задължения и след прекратяването на брака всеки от двамата ще отговаря лично и изцяло за поетите от него задължения.

 

V. ФАМИЛНО ИМЕ

13.    След прекратяването на брака съпругата ще носи фамилно си име
И..

 

С настоящото споразумение се уреждат всички лични и имуществени отношения между страните във връзка с брака помежду им и прекратяването му и същите заявяват, че нямат никакви претенции един към друг по повод тези отношения.

ОСЪЖДА Т.М.И. ЕГН **********    да заплати по сметка на ПРС сумата от 30 лв. / тридесет лв  /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Р.Р. ЕГН ********** , да заплати по сметка на ПРС сумата от 195,60 лв. / сто  деветдесет и пет лв  и шестдесет ст/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.М.И. ЕГН **********    да заплати по сметка на Община Пловдив сумата от 6,25лв местен данък за придобит в дял лек автомобил.

ОСЪЖДА Д.Р.Р. ЕГН ********** *** сумата от 6,25лв местен данък за придобит в дял лек автомобил.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

Вярно с оригинала!ВГ