Гражданско дело 7985/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 7985/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2992/15.07. 2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 7985 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.С.Г. ***, ЕГН ********** и Х.И.Г. ***, ЕГН **********,********** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Упражняването на родителските права относно роденото от брака малолетно дете Б. Х. Г. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване от майката Н.С.Г. ***, ЕГН **********;

Определя се следния режим на лични отношения на детето Б. Х. Г. с ЕГН ********** с бащата Х.И.Г. ***, ЕГН **********, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота от месеца без преспиване от 10.00 часа до 18.00 часа, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката.

Въпросът за издръжката, която възлиза на 150 лв. месечно,  не се поставя, тъй като е решен с влязло в сила решение № 1567 постановено по гр.д.№ 13804/2014 г., по описа на Районен съд - гр. Пловдив, V брачен състав.

Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ***********************, се предоставя на съпругата Н.С.Г. и детето.

Страните декларират, че по време на брака нямат придобити недвижими имоти, а движимите вещи, придобити по време на брака, са поделили извънсъдебно помежду си и
нямат имуществени претенции по отношение на тях.

Всеки от съпрузите е здрав и работоспособен и не си дължат издръжка един на друг.

Съпрузите заявяват, че нямат общи банкови сметки и парични влогове, поради което не прилагат споразумение за тях.

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са поемали други задължения, за които да носят солидарна отговорност. Във връзка с това те заявяват, че ако все пак се окаже наличие на такова задължение, отговорността по неговото погасяване ще тежи
върху този от тях, който го е поел.

След развода съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име – Г..

С настоящото споразумение двете страни уреждат изцяло своите лични и имуществени отношения и заявяват, че нямат никакви претенции един към друг.

Всеки от тях ще поеме следващата му се държавна такса по Тарифа № 1 към ЗДТ за окончателното прекратяване на брака.

ОСЪЖДА Н.С.Г. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Х.И.Г. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР