Гражданско дело 7980/2019 - Решение - 24-07-2019

Решение по Гражданско дело 7980/2019г.

                                                        Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3153

 

                                               24.07.2019г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав в публично съдебно заседание на шестнадесети юли  две хиляди и  деветнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 7980 по описа на съда за 2019г., намира за установено следното :

Обективно съединени искове с правно основание чл. 143,ал.2 от СК и чл. 149 от СК, предявени малолетното дете Н.В.С. чрез нейната  майка и законен представител Е.Г.Г.,***  срещу  В.С.В. ***.

         Твърди се, че ответникът е баща на малолетното дете. Страните живели заедно на семейни начала.  Твърди се още, че от *******г.  страните не живеят заедно и оттогава  майката се грижи изцяло за детето.  От раздялата бащата не е давал никаква издръжка за детето, което в момента е на повече от ***** година и разходите по отглеждането му се увеличават. Твърди се, че бащата е млад и трудоспособен и получава от работото си по около 70,00 лева надница на ден.

 По изложените в исковата молба подробни съображения  от съда се иска да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка на детето Н.   в размер на 200,00 лева, считано от 21.05.2018г. до подаване на исковата молба, както и месечна издръжка на  детето  в размер на 200,00 лева, считано от подаване на иска – 21.05.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване. Претендира се законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до пълното изплащане на сумата. Претендират се разноски.

         Ответникът  в писмения си отговор по делото взема становище по исковете. Твърди, че  исковете са допустими, но неоснователни по отношение на техния размер. Счита, че следва да се присъди месечна издръжка за детето в минималния допустим от закона размер.   По отношение на иска за издръжка за минало време също счита, че следва тя да е в минималния допустим  към тогавашния период размер.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

         Ответникът е баща на малолетната ищца, което е видно от представеното удостоверение за раждане от  ***г***.   

         В настоящото производство следва да се извърши преценка на нуждите на децата и възможностите на родителите да осигуряват издръжка. Съгласно чл. 143 от СК, родителите дължат издръжка на непълнолетните си деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

         Детето Н. понастоящем е на  **********.

         Според приложена Служебна бележка от ******г. от “Б. по т.” – гр.  С.,  В.В. е регистриран като б. от ******г.      

         Приложени са и справки от ТД на НАП – В. Т.  от 26.06.2019г.  и от 08.07.2018г. от ТД на НАП – П. досежно доходите на страните по делото. Според справката – за майката  Е.Г. няма декларирани данни за доходи. За бащата – същият е работил в  *******  като п. и р. с основна месечна заплата от 970,00 лева.         

Ищцовата страна е ангажирала и гласни доказателства. От показанията на с. М. Г., б. на ищцата  се установява, че  е б.  на детето Н. и майка на Е.. За детето се грижела  майката Е.,  откакто се е родило. Бащата седял  два месеца при тях, заминал  си при м. си в С. Б. и заминал  за Г. Преди един месец се е прибрал от Г. Знае, че в Г е работил като о. р. Р. казвали, че там получавали   заплата по 40 – 50  е. на ден. Той работил  в Г. една година и оттам се обаждал  и говорел  с д. й  да прибере детето,  за да си го отглеждат, той по едно време решавал това, но неговите р. се намесвали  и не се събрали. Дрехи, ядене и лекарства – всичко Е. осигурявала   за детето. Нямала  друг мъж. При с.  живеят тя и детето, заедно със с. й, м. й  и тя. От раздялата до сега бащата  не е изпращал за детето нито един лев, нито подаръци. Отказвал  буквално да се грижи за детето. Не знае  дали той отново ще ходи да работи в Г. Знае, че като бил  тук в страната, работел   на п. на ч. в с. с б. си. От една къща взимали  двамата с б. му по 1000 – 2000 лв. Детето сега е на ******* и е здраво, изгледано е. Боледувало  от обичайните настинки за децата, за които майката си плащала  лекарствата.  Д. й  не работи. Получавала  за това дете само около 30 – 40 лв. детски. Тя имала  още ***** деца, за които се грижела  и са от други бащи, които деца  не са припознати. Тези ***** деца също са при тях. Най-голямото от тях е на ***** г., на ***** г. и на ******* г. Само това дете от тези деца е припознато от  бащата. Не получавала   издръжка за другите три деца.

  

 

         При така установеното от фактическа страна относно нуждите на детето Н. и материалните възможности на родителите, съдът счита, че за издръжката на детето са необходими и възможни средства по иска с основание чл. 143,ал.2 от СК в размер на общо 400,00 лева месечно. Детето е на ********. Има ежедневни потребности от средства за храна и дрехи. Ответникът В.В.  е здрав физически, работоспособен е, има квалификация на с. Работи в Г. според показанията на с.  и може да реализира месечен доход от 1000,00 – 1500,00 лева.  Няма други свои низходящи, на които да дължи издръжка по закон.  Ето защо -   ответникът  следва да заплаща  200,00 лева месечно като издръжка на детето Н., а останалите средства, заедно с ежедневните грижи по отглеждане и възпитание следва да се осигуряват от майката, която също е в работоспособна възраст, може да работи. Така – искът с правно основание чл. 143 от СК ще се уважи в пълен размер.    Искът по чл. 149 от СК следва  също да се  уважи, тъй като по делото се събраха гласни доказателства, че ответникът от фактическата раздяла на страните през м. ******г. не е плащал никаква издръжка за детето Н., нито му е изпращал подаръци.  С оглед по-ниската възраст на детето в онзи период, ответникът  следва да бъде осъден да заплати издръжка на детето Н.  за периода от *****г. до завеждане на иска – ******г. в размер на 150,00 лева месечно.   Издръжката ще се присъди ведно със законна лихва  от падежа на всяка месечна вноска до окончателното изплащане. За разликата над 150,00 лева месечно до пълния предявен размер от 200,00 лева месечно  за минало време  искът ще се отхвърли като неоснователен.  

На основание Тарифа за държавните такси по ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ПдРС  държавна такса за уважената част от исковете в общ размер  288,00 лева.

Страните  претендират разноски по делото. Хонорарът на п. на ищцата е в размер на 300,00 лева и с оглед уважената част от исковете в полза на ищцата ще се присъдят разноски в размер на 250,00 лева.  За ответника – няма данни по делото същият да е направил разноски и такива не му се присъждат.

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ОСЪЖДА В.С.В., ЕГН  ********** ***   да заплаща на детето  Н.В.   С., ЕГН **********  чрез нейната майка  и законен представител  Е.Г.Г., ЕГН **********, двете от  ************   ИЗДРЪЖКА  на основание чл. 143,ал.2 от СК  в размер на 200,00 /двеста/ лева месечно,  считано от датата на завеждане на исковата молба – *****г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска от падежа до окончателното изплащане.

         ОСЪЖДА В.С.В., ЕГН  ********** ***   да заплати  на детето  Н.В.   С., ЕГН **********  чрез нейната майка  и законен представител  Е.Г.Г., ЕГН **********, двете от  *******   ИЗДРЪЖКА  на основание чл. 149 от СК  в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева месечно,  считано от  ******г., ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка за разликата над 150,00 лева до пълния предявен размер от 200,00 лева за минало време  като неоснователен.

         ОСЪЖДА  В.С.В., ЕГН  ********** ***    да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху присъдената издръжка  в общ размер 288,00 /двеста осемдесет и осем/ лева.

         ОСЪЖДА  В.С.В., ЕГН  ********** ***   да заплати на  Е.Г.Г.,  ЕГН ********** ***    сумата от 250,00 /двеста  и петдесет/ лева направени разноски съобразно с уважената част от исковете.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  30.07.2019г.  

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР