Гражданско дело 7881/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Гражданско дело 7881/2019г.

  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 7454                       04.07.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 04.07.2019 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 7881 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

Производството е по чл. 34 от ЗС. Образувано е по искова молба на Б.К.П. чрез адв. И.. Исковата молба е оставена без движение до вписване на исковата молба. В рамките на предоставения двуседмичен, от 10.06.2019 г. до 24-06.2019 г.  и към настоящия момент задължението не е изпълнено. От адв. И. е постъпила молба за прекратяване на производството.

Предвид това са налице предпоставките на чл. 129, ал. 3 от ГПК за връщане на исковата молба на подателя и.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 7881/19 на ПРС.

ВРЪЩА исковата молба на Б.К.П. чрез адв. И. на подателия й.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.