Гражданско дело 7876/2019 - Определение - 01-07-2019

Определение по Гражданско дело 7876/2019г.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 7221

 

              01.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ХХII състав, в закрито заседание на 01.07.2019 г, в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното ч.гр.д. № 7876/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по чл.124 и сл. ГПК.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воден от горното, съдът

 

                                                 ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ, на основание  чл. 402, ал. 2 ГПК, обезпечението допуснато с определение № 5673 от 23.05.2019 г., постановено по гр.д. № 7876/2019 г. на ПРС.

ОБЕЗСИЛВА обезпечителната заповед, издадена на основание допуснатото обезпечение.

ОСВОБОЖДАВА, внесената от „Кеви Инернешънъл“ ООД, ЕИК 202828405 по сметката на Районен съд – Пловдив,  парична гаранция в размер на 1600 лева.

  Да се върне на „Кеви Инернешънъл“ ООД, ЕИК 202828405 гаранцията в размер на 1600 лева по посочената в исковата молба банкова сметка *** /л.5 - гръб/.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 7876/2019 г. по описа на ПРС, XXII гр. състав, поради оттегляне на исковете.

 

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба от страните в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      Районен съдия:/п/

                                                                                     /Людмила Митрева/

Вярно с оригинала.

ЛШ