Гражданско дело 7732/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 7732/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3003/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 7732 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………………………………………………………………

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.П.П. ***, ЕГН ********** и Ц.С.П. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете А. И. П. с ЕГН **********, се предоставят на майката Ц.С.П. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.П.П. ***, ЕГН ********** и детето А. И. П. с ЕГН **********, ще се осъществява по следния начин: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 9:00 часа на съботния ден до 18:00 часа в неделя, с преспиване при бащата, както и веднъж годишно през лятото, за двадесет (последователни или на части) дни, който период да не съвпада с годишния отпуск на майката. За празнуване на Коледните, Новогодишните и Великденски празници - за Коледа детето ще прекарва време с баща си всяка четна година от 10:00 часа на 25 декември до 18:00 часа на 26 декември, а всяка нечетна - от 10:00 часа на 24 декември до 18:00 часа на 25 декември; за Нова Година детето ще бъде с баща си от 9.00 часа на 31 декември до 18.00 часа на 01 януари за всяка четна година, а за всяка нечетна година - от 10:00 часа на 01 януари до 19:00 часа на 02 януари; а по време на Великденските празници - бащата ще има право на лични отношения в рамките на един ден без преспиване - от 9.00ч. до 18.00ч. на втория или третия ден от същите. Празнуването на рождения и именния ден на детето следва да се редува: през всяка четна година рожденият ден ще се празнува с майката, а именният ден с бащата, а в нечетните години обратно. Когато режимът на лични отношения на бащата съвпада с рожден или имен ден на майката, детето остава в съответния ден при майката. Когато рожденият или имен ден на бащата се пада в ден, извън режима му за лични отношения с детето, същият има право да вземе детето при себе си в рамките от 09:00 до 18 часа на същия ден. Когато съботно-неделните дни за свиждане с бащата съвпадат с Коледни, Новогодишни, Великденски празници или празници на майката /детето, при които същото трябва да бъде по описания по-горе ред при майка си, така пропуснатите дни се наваксват през първата следваща възможна седмица, независимо от факта, че по този начин може да се получат две последователни седмици със съботно-неделни виждания на детето с бащата.

Бащата И.П.П. ***, ЕГН ********** , се задължава да заплаща на детето А. И. П. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Ц.С.П. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, считано от влизане на решението в сила, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, което е в режим на съсобственост между съпруга И.П.П., неговия б. и с. му, находящо се в гр. П., **********, се предоставя на съпруга И.П.П..

Съпрузите заявяват, че нямат придобито по време на брака движимо или недвижимо имущество, което да представлява съпружеска имуществена общност и да подлежи на разпределяне с настоящото споразумение.

Съпрузите заявяват, че е налице договор за потребителски кредит към „Уникредит Булбанк“ АД за сумата от 15000 лв., който е на името и на двамата съпрузи, като същият е получен с цел извършване на подобрения в семейното жилище. Към настоящия момент съпругата Ц.С.П. няма претенции за изплатени от нея суми за погасяване на получения заем. От датата на прекратяване на брака и с оглед постигнатото споразумение за предоставяне ползването на семейното жилище на съпруга И.П.П., то погасяването на остатъка от получения заем, остава изцяло и само в негова тежест.

Съпрузите заявяват, че не притежават фирми и дялове в търговските дружества, както и че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки. Заявяват, че останалите движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име - П..

ОСЪЖДА И.П.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 100,80 лв. (сто лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Ц.С.П. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР