Гражданско дело 7565/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 7565/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     3001 / 15.07. 2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети юни 2019 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 7565 по описа за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

…………………………………………………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 от СК между А.Р.Д. ***, ЕГН ********** и Й.М.Й. ***, ЛНЧ **********, относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на малолетните им деца Д. Й.Й. с ЕГН ********** и Й. Й.Й. с ЕГН **********, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетните деца Д. Й.Й. с ЕГН ********** и Й. Й.Й. с ЕГН **********, се предоставят на майката А.Р.Д. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата занапред да бъде при майката.

На бащата Й.М.Й. ***, ЛНЧ ********** се определя РЕЖИМ на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ с малолетните деца Д. Й.Й. с ЕГН ********** и Й. Й.Й. с ЕГН **********, както следва:

-  бащата има право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета седмица от месеца с преспиване за времето от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, като бащата се задължава да взема децата от местоживеенето на майката и да ги връща на местоживеенето на майката;

-  да вижда и взема децата всяка година през лятната ваканция за 30 дни (тридесет дни), с преспиване, по време, различно от времето на годишния отпуск на майката;

-   да вижда и взема децата всяка година през половината време от пролетните и зимните училищни ваканции, като в четните години бащата има право да взема децата през първата половина на пролетната и зимната ваканция, а в нечетните години бащата има право да взема децата през втората половина на пролетната и зимната ваканция, като този режим на лични отношения ще се осъществява от 10:00 часа на първия ден от периода до 18:00 часа на последния ден от периода - с преспиване;

     - да вижда и взема децата през официалните празници, като под „празници" се разбират официалните почивни дни, определени с Акт на МС и ваканции, както следва: Всяка четна календарна година да вижда и взема децата за Коледа (Коледните празници) за времето от 18.00 часа на 23.12 до 18.00 часа на 26.12 с приспиване, всяка нечетна календарна година да взема и вижда децата за Нова година (Новогодишните празници) в периода от 10:00 часа на 30.12 до 18:00 часа на 02.01 на следващата календарна година, както и всяка нечетна календарна година на Великден (Великденските празници) да взема и вижда децата от 10:00 часа в петък /Разпети петък/ до 18:00 часа в неделя - с преспиване;

- страните се съгласяват на рождените дни на децата им да присъстват и двамата родители, без значение при кого към тази дата ще бъдат те съгласно режима на лични контакти.

За осъществяването на целия посочен по-горе режим на лични отношения бащата се задължава да взема децата от местоживеенето на майката и ги връща на местоживеенето на майката.

Страните декларират, че ако по обективни причини са възпрепятствани да спазят така уговорения режим, то по общо тяхно съгласие дните, през които съответният родител е бил възпрепятстван да вземе децата, ще може да стори това в други дни, уточнени съвместно между двамата родители.

Бащата Й.М.Й. ***, ЛНЧ **********, се задължава да заплаща на децата Д. Й.Й. с ЕГН ********** и Й. Й.Й. с ЕГН **********,  чрез тяхната майка и законен представител А.Р.Д. ***, ЕГН **********, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на по 200 лв. (двеста лева) за всяко едно от децата, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане, като същата ще бъде превеждана по банков път най-късно до 15-то число на текущия месец по банковата сметка на майката в ЦКБ-Клон П.; ***********; *************.

Съдебните разноски и такси по делото ще се поемат от страните така, както са направени от всяка една от тях.

ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЛНЧ **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 144.00 лв. /сто четиридесет и четири/  лева, представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР