Гражданско дело 7436/2019 - Определение - 01-07-2019

Определение по Гражданско дело 7436/2019г.

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №7222

 

            01.07.2019 г., гр. Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, III граждански състав, в закрито заседание на първи юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 7436 по описа на ПРС за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

……………………………………………………………………….

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 7436 по описа за 2019 г. на  Пловдивски районен съд, III граждански състав.

ОСЪЖДА „Твоят дом БГ” ЕООД, ЕИК: 204817820, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Балчик” № 5 да заплати на Л.К.В., ЕГН: **********, адрес: *** сумата от 840 лв. (осемстотин и четиридесет лева) – сторени разноски за адвокатско възнаграждение.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му страните.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В.К.

 

Вярно с оригинала.

К.К.