Гражданско дело 7434/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 7434/2019г.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕ №  8172

 

             22.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, XXII състав, в закрито заседание на 22.07.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното гр.д. № 7434/2019 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.124 ГПК.

…………………………………………………………………………………

            Така мотивиран и на основание чл.233 ГПК, съдът

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 7434/2019 г., XXII състав по описа на ПРС, поради отказ от иска.

            ПРЕКРАТЯВА предоставената на ищеца Р.И.С. правна помощ

           

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от определението да се връчи на ищеца със съобщение, чрез началника на **** в гр. ****.

Препис от определението да се връчи и на адв. К.Г. за сведение.

 

   Районен съдия: /П/

ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.