Гражданско дело 7384/2019 - Решение - 12-12-2019

Решение по Гражданско дело 7384/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4762

 

Гр. Пловдив, 12.12.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 7384 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Е. Б.К.  чрез адвокат Б. с искане за допускане на явна фактическа грешка в решение №4109 от 28.10.2019 г. по делото състояща се в грешно посочване на надлежната община с компетентност за осъществяване на заявената промяна.

В молбата се твърди, че в решението следва да се посочи община С. като заинтересована страна.

В предоставения срок за отговор отсрещните страни заявяват становище за основателност на искането.

Съдът като взе предвид данните по делото и становищата на страните както и искането на молителя намира от фактическа и правна страна следното.

Видно от мотивите на постановеното решение като заинтересована страна по делото е конституирана община С.. В диспозитива на решението е отбелязано, че препис от решението следва да се изпрати на община П. за отразяване а допуснатата поправка.

Предвид констатациите съдът намира, че е налице явна фактическа грешка изразяваща се в посочване на ненадлежната община, която следва да отбележи допуснатата поправка, а именно община П.  вместо община С.. Същата следва да се отстрани като в диспозитива на решените на страница втора, абзац трети на ред втори името „…П. …“ се чете „…С.…“.

Предвид това искането за допускане на явна фактическа грешка се явява основателно и следва да се уважи.

Водим от горното съдът,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 4109 от 28.10.2019 г. по гр. дело № 7384 по описа за 2019 г. на ПРС, при която в диспозитива на решението на страница втора, абзац трети на ред втори името „…П. …“ се чете „…С.…“.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.