Гражданско дело 7097/2019 - Решение - 08-07-2019

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2881                                08.07.2019 година                     град Пловдив

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, I граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:    

                                          

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АНЕТА ТРАЙКОВА

 

  при участието на секретаря Цвета Василева,

             като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7097 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът е сезиран с искова молба, предявена от „*– билдинг“ ЕООД с ЕИК 204567628 против „ЕВН *Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 12352*30, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37, с която е предявен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК.

В исковата молба се сочи, че ищецът е потребител на предоставени от дружеството – ответник услуги в обект с измервателна точка ИТН *, с клиентски № *, като получил от ответника фактура № */23.04.2019г. за начислена допълнителна ел. енергия на стойност 2750,81 лв. с начислен ДДС за периода 12.07.2018 г. – 10.10.2018 година.

Ищецът заявява, че не е ползвал допълнително начислената ел. енрегия и че фактурата е издадена без правно основание. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор, с който оспорва иска по основание и размер. Сочи, че на 10.10.2018 г. служители на оператора на  „Електроразпределение юг“ ЕАД са извършили проверка на електромера, отчитащ ел. енергията на адреса, находящ се в гр. *, ул. *№ *, за което бил съставен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване. Ответникът твърди, че проверката била осъществена в присъствието на двама свидетели, които не са служители на оператора на разпределителната електрическа мрежа и които са подписали така съставения протокол, тъй като клиентът не бил открит, като при проверката е констатирано, че грешката на електромера е извън границите на констатираните норми и бил сменен и изпратен за метрологична експертиза.

Ответникът твърди, че след извършване на метрологичната експертиза в БИМ, е дадено заключение, че е осъществяван достъп до вътрешността на електромера, като е монтирано допълнително съпротивление в измервателната верига между електронни елемент С 11 и С 16, водещо до промяна на метрологичните характеристика на електромера, както и че има залепена пластина на сензора за индикация при отваряне на горен капак на електромера и изваден куплунг Х15 за сигнализация при отваряне на капака на климореда, поради което ответникът смята, че са налице предпоставките, описани в ПИКЕЕ, да извърши преизчисление на изразходената ел. енергия, като била начислена допълнителна ел. енергия за период от време от 12.07.2018 година, който е началото на корекционния период и датата на регулярен отчет на показанията на електромера, който е най- близкият до и попадащ в максималните 90 дни корекционен период назад, считано от датата на проверката, в която е констатирана манипулацията, последната дата е датата на извършената техническа проверка - 10.10.2018 година и ответникът издал процесната фактура. Претендира разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от страните доводи, намира за установено от фактическа страна следното:

Страните по делото не спорят, че ищецът е клиент на “ЕВН *Електроснабдяване” ЕАД, както и, че процесният имот е присъединен към електроразпределителната мрежа на ответното дружество.

От приетия по делото констативен протокол № *се установява, че на 10.10.2018 г. двама служители на „Електроразпределение Юг” ЕАД, в присъствието на двама свидетели, са извършили техническа проверка на измервателната система на клиента – ищец в настоящото производство с ИТН *, която е установила, че след контролно измерване грешката на електромера е извън границите на допустимите норми и че е сменен и се изпраща на експертиза.

Не се спори, също така, че ищецът е получил писмо с изх. № *от 23.04.2019 г., заверен препис на което е представен с исковата молба, изходящо от ответника, с което същият я е уведомил, че във връзка с извършената на 10.10.2018 г. проверка и констатацията, че електромерът е манипулиран и отчита с грешка минус 78,71%, за което бил съставен посочения по-горе констативен протокол, на основание чл. 48 и чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ сметката на ищеца за ел. енергия ще бъде коригирана за периода 12.07.2018 г. – 10.10.2018 г. за 90 дни. Посочено е, че допълнително начислената сума е в размер на 2750,81 лева, за която сума страните не спорят, че не е заплатена от ищеца на ответника, като е налице спор относно дължимостта й.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

В производството по предявения отрицателен установителен иск ответникът следва да докаже пълно и главно основанието на вземането си, като установи същото и по размер, а ищецът следва да докаже възраженията си срещу неговото съществуване. В случая ответникът основава вземането си на възникнало в негова полза потестативно право на едностранно извършване на корекция в сметките за потребена ел. енергия от ищеца, затова следва да установи пълно и главно предпоставките за неговото упражняване.

Извършената едностранна корекция от страна на ответника се основава на разпоредбите на чл.98 а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, чл. 48 и чл. 51, ал. 1 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г.

Съгласно измененията със ЗИД ЗЕ, ДВ бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., с разпоредбите на  чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 83, ал. 2, изр. 2 ЗЕ законът възлага на ДКЕВР /понастоящем КЕВР след изменението на ЗЕ със ЗИДЗЕ, обн. в ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г./ правомощието /чл. 12, във вр. с чл. 2, ал. 1 ЗНА/ да приеме нов особен подзаконов нормативен акт, а именно - Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г./, регламентиращи в редакцията им след частичната им отмяна с Решение № 1500 от 2017 г. на ВАС на РБ – ДВ, бр. 15 от 2017 г. и условията и реда за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и начините за извършване на преизчисление /корекция/ на количеството електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Разпоредбата на чл. 98а, ал. 2 ЗЕ предвижда задължителното съдържание на ОУ, като съгласно изменението на т. 6 на ал. 2 от текста, те трябва задължително да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ.

 

 

 

 

При така очертаната уредба следва да се приеме, че е налице процедура, чиято цел е да създаде право на продавача на електрическа енергия да прави корекции на сметки за минал период. В този смисъл е задължението на продавача да предвиди в ОУ на договора ред за уведомяване на клиента при извършване на такава корекция, както и задължението да създаде и предложи на ДКЕВР правила по  чл. 83, ал. 1, т. 6 (ал. 2 на чл. 83 ЗЕ). Следователно, за да бъде завършена процедурата, създаваща право на продавача на електрическа енергия за едностранна корекция на сметки за минал период, е необходимо наличието и на двете предвидени в закона предпоставки – изменение на съдържанието на ОУ и одобряване от ДКЕВР на правилата по  чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Относно необходимостта от едновременната наличност на посочените две предпоставки е налице произнасяне  на ВКС - решение № 111/17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г. на І ТО, решение № 173/16.12.2015 г. по гр. д. № 3262/2014 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО и др.

 

 

 

 

В Общите условия на "ЕВН *Електроснабдяване" ЕАД, одобрени с Р № ОУ-13 на ДКЕВР от 10.05.2008 г. /общодостъпни на електронната страница на дружеството в интернет: www.evn.bg/ и Общите условия на договора за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЕВН *Електроразпределение" ЕАД, одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-14 от 10.05.2008 г. /приложени към исковата молба/ няма включена клауза, с която да се урежда реда за уведомяване на клиента при наличие на основание за извършване на корекция на сметка. Формално в действащите Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН *Електроснабдяване“ ЕАД е предвиден ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметката му за ел. енергия, като същият е предмет на чл. 28, ал. 1 и ал. 2. В посочените клаузи обаче, е предвидено единствено задължение на продавача на ел. енергия да уведоми клиента за вече извършената корекция на сметка, но в нея не е посочен редът, по който следва да бъде извършена самата корекция. Следователно тази уговорка не отговаря на изискването на закона – чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ. И след като ответникът не е доказал да е променил Общите си условия съобразно изискването на чл. 98, ал. 2, т. 6 ЗЕ, следва да се приеме, че не е налице изпълнение на това законово задължение, предвидената в закона процедура не е завършена, а правото на ответника да коригира сметките на клиентите си не се е породило.

На следващо място следва да се посочи, че според действащото законодателство /чл. 120, ал. 1 ЗЕ/ средствата за търговско измерване, са собственост на електроразпределителното дружество, което е длъжно да ги поддържа в изправност за своя сметка, да обезпечава правилното им функциониране и да следи за отклонения в измерването. Неправомерното въздействие или нерегламентираният достъп до тях е свързан с извършването на такава манипулация върху уреда, която се изразява в способността за точното и коректно измерване на реално консумираната енергия. В тежест на ответника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на абоната до електромера, за да се ангажира отговорността му, като при липса на всякакви данни в тази насока не може да се презюмира виновно поведение на потребителя по извършване на неправомерна манипулация или осъществяване на нерегламентиран достъп. Клиентът няма как да носи отговорност, защото няма задължения по експлоатация на уреда, нито пък по делото се установяват негови неправомерни действия в тази насока. В тази връзка е недопустимо да се ангажира отговорността на абоната чрез едностранна корекция в сметките му за минал период, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и единствено недобросъвестното поведение на едната страна по договора представлява основание по смисъла на чл. 82 ЗЗД тя да бъде санкционирана за всички настъпили за контрагента й вреди. Ето защо, след като не е било констатирано съответно виновно поведение на клиента, липсва законово основание за извършване на въпросната едностранна корекция, която би могла да се извърши единствено, ако абонатът е осуетил или препятствал правилното отчитане.

С оглед пълнота на изложеното следва да се посочи и, че по въпроса за възможността на крайния снабдител да коригира едностранно сметката за ел. енергия за минал период е формирана трайна практика на ВКС /решение № 165 от 19.11.2009 г. по т. д. № 103 от 2009 г.; решение № 104 от 05.07.2010 г. по гр. д. № 885 от 2009 г.; решение № 26 от 04.04.2011 г. по т. д. № 427 от 2010 г.; решение № 189 от 11.04.2011 г./, съобразно която: 1. извършването на едностранна промяна в сметките на потребителите за вече доставена и ползвана ел. енергия от доставчика на електроенергия е лишена от законово основание; 2. коригирането на сметките само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електроенергия от принадлежащите на доставчика средства за търговско измерване, без да е доказано виновно поведение на потребителя препятствало правилното отчитане на ползваната енергия е недопустимо, тъй като нарушава принципа за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и установения в чл. 82 ЗЗД принцип за виновния характер на договорната отговорност.

От друга страна, следва да се посочи и, че едностранната корекция на сметка за вече доставена и ползвана ел. енергия противоречи на норми от действащото законодателство, които уреждат потребителските права – чл. 143, т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите. Коментираните клаузи от ЗЕ и ПИКЕЕ са нищожни по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД поради противоречието им със закона, защото нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и засягат защитата на интересите на потребителите при продажбата им на ел. енергия. Така абонатът е поставен в неравноправно положение, защото няма как да защити интереса си при предприета от страна на дружеството служебна корекция на сметката му за минал период в следствие на твърдяно неточно измерване на ел. енергията особено, когато доставената и потребена енергия му е била редовно отчитана и заплащана във времето. Именно в този смисъл нормите са неравноправни, защото без да се държи сметка за виновното поведение на една от страните по договора, същата е принудена да търпи санкционни последици при добросъвестно изпълнение на задълженията си по заплащане на доставената енергия.

Същевременно, ответното дружество не доказва и правилността на определяне на периода за начисляване на допълнителната ел. енергия. Корекцията е извършена за 90 дни. Независимо, че същият е в рамките на максимално допустимия, по делото следва да е доказано защо именно за него е извършена корекцията. Не се доказва на датата 12.07.2018 г. да е бил последният регулярен отчет, както твърди ответникът. Независимо, че периодът е в рамките на срока по чл. 54, ал. 2 ОУ на ЕВН ЕР, винаги следва да се докаже защо и как точно е установен. Доколкото уредът не е собственост на абоната и показанията му би следвало да са били и се установява да са отчитани, изцяло в тежест на ответника е да докаже периода на направената служебна корекция, което не бе сторено.

С оглед гореизложеното съдът намира, че ответникът не е доказал пълно и главно основанието на отричаното от ищеца вземане, поради което искът е основателен и следва да се уважи, като се признае за установено в отношенията между страните, че ищецът не му дължи сумата от 2750,81 лева с ДДС, представляваща допълнително начислена електрическа енергия за периода 12.07.2018г.-10.10.2018г., за което вземане е издадена фактура № * от 23.04.2019 г., за обект измервателна точка ИТН *, с клиентски номер ***, находящ се в гр. *, бул. *№ *, офис *..

По отговорността за разноски:

С оглед изхода на спора, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските в настоящото производство за държавна такса в размер на 110,04 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 470  лева.

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че, „*– Билдинг“ ЕООД с ЕИК 204567628 НЕ ДЪЛЖИ на „ЕВН *Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 12352*30, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37, СУМАТА от 2750,81 лева  с ДДС, представляваща допълнително начислена електрическа енергия за периода 12.07.2018 г. – 10.10.2018г., за което вземане е издадена фактура № */23.04.2019г., за обект измервателна точка ИТН *, с клиентски номер *, находящ се в гр. *, бул. *№ *, офис *.

ОСЪЖДА „ЕВН *Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 12352*30, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ДА ЗАПЛАТИ на *– билдинг“ ЕООД с ЕИК 204567628, СУМАТА от 110,04 лева,представляваща разноски за държавна такса по настоящото производство, както и СУМАТА от 470 лева адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.В.