Гражданско дело 7036/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Гражданско дело 7036/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    3145             23 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   04 07 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:Марина Кънева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 7036 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.А.П. ЕГН ********** И Ц.Г.П. ЕГН **********  , сключен  на ***   година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № *** г– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П.,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.Съпрузите се съгласяват сключеният между тях на **. в град П.,. Община П.. Област П., *, граждански брак да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие при условията на чл. 50 от СК.

2.Съпрузите заявяват, че в бъдеще не си дължат издръжка един на друг.

3.След развода съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име Н. и в бъдеще ще се именува Ц.Г. Н.

4.Съпрузите имат родено от брака си е. д.

4.1 Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете - родителските права над малолетния Г.Д. П., с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Ц.Г. Н..

4.2. Съпрузите се съгласяват  на следния режим на лични отношения между бащата Д.А.П. и неговия син Г.Д. П.:

всяка първа, трета и пета седмица от месеца от 18:00 часа в петък до 18:00 часа

в неделя;

първите пет дни на Коледната ваканция на четни години детето да е при бащата, а на нечетни години- вторите пет дни на Коледната ваканция;

един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, съобразно плануването й по график

4.3. Относно издръжката за малолетното дете Г.Д. П., с ЕГН: **********, страните се споразумяват, че бащата Д.А.П., ще заплаща месечна издръжка в размер на 150лв. /сто и петдесет лена/, чрез неговата майка и законен представител Ц.Г.П., с ЕГН: **********, считано от датата на депозиране на настоящата молба, а именно  03.05.2019г. Издръжката ще се изплаща до 20-то число на месеца ,за който се отнася ,по посочена от майката банкова сметка ***.

5.Относно семейното жилище, находящо се в гр. П., община П., област П., **, същото е лична собственост на с. Ц.Г.П.. придобито чрез  д., като съпрузите

 нямат претенции за ползването му и същото ще продължи да се ползва от съпругата  Ц.Г. Н..

6.Молителите не притежават недвижимо имущество в режим на СИО.

7.Съпрузите декларират, че нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 29 от СК за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

8.Страните не притежават в съсобственост придобито по време на брака МПС или други движими вещи на значителна стойност. Двете страни заявяват, че са поделили извънсъдебно всички движими вещи придобити по време на брака.

9.Двете страни заявяват, че нямат общи влогове, ценности, фирми на ЕТ и други движими вещи,както и недвижими имоти, поради което не излагат споразумение за такива.

10.    Съпрузите нямат общи кредити и задължения към трети лица. При условие,
че се окаже, че някой от съпрузите все пак е поел задължение към трето лице, то след
прекратяване на брака, същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно.

 

11.С настоящото споразумение двете страни уреждат напълно и окончателно всичките лични и имуществени отношения помежду си, произтичащи от прекратяването на брака им .Разноските по делото се поемат от страните така, както са ги направили.

 

ОСЪЖДА Ц.Г.П. ЕГН ********** ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20лв/двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.А.П. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 128 лв. /сто  двадесет и осем лв /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.