Гражданско дело 7033/2019 - Определение - 26-07-2019

Определение по Гражданско дело 7033/2019г.

        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№8414                                       26.07.2019 г.                              гр.Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XXI гр. състав, в закрито заседание на 26.07.2019 г. в състав:

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7033/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на Н.А.Б., ЕГН ********** против „ВиК” ЕООД, ЕИК 115010670, с която е предявен ОУИ по чл. 124 ГПК за недължимост на сумите за главница, законна лихва и разноски, за които е издаден ИЛ по ч.гр.д. № 6624/2005 г. на ПРС, по реда на чл. 237 и сл. ГПК /отм./.

Твърди се недължимост, поради перемиране на образуваното въз основа на титула изп. дело и изтичане на кратката тригодишна давност за погасяване на дълга, предвид периодичността на платежите и акцесорния характер на лихвата и разноските.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът подава отговор, в който възразява за недопустимост на иска. Твърди, че – за същите вземания по ИЛ и на същото основание – погасяване на вземанията по давност, е формирана СПН, предвид постановеното Решение № 4407/18.12.2017 г. по гр.д. № 8330/2017 г. на ПРС, потвърдено с окончателно Решение на ПОС № 514/16.04.2018 г. по в.гр.д. № 387/2018 г., с което претенцията е отхвърлена като неоснователна. Видно било от приложените влезли в законна сила съд. актове, че твърденията за перемиране на изп. дело и изтичане на предвидената в закона кратка погасителна давност, били неоснователни, поради което и същите въпроси не можели да се пререшават. Моли се за прекратяване на делото и присъждане на разноски.

В предоставения срок за становище, ищецът заявява, че в предходната искова молба твърдял изтичане на давността само за период до 12.12.2008 г., а в настоящата се заявявал такъв след тази дата, при което не бил предмет на изследване по гр.д. № 8330/2017 г. на ПРС.

 

Съдът, като взе предвид изложените твърдения и възражения на страните, приема, че претенцията по настоящия иск е недопустима.

Видно е, че предходният процес по гр.д. № 8330/2017 г. на ПРС е воден между същите страни, на същото основание и със същото искане – да се признае недължимостта на сумите по листа, като погасени по давност. Също така е видно от решението на ПРС, че съдът е изследвал всички извършени действия по изпълнението в хода на образувания изп. процес и е преценил техния правен ефект относно спора за перемпцията на ИД. Прието е, че последното валидно изп. действие е от 19.04.2017 г., като до този момент са извършвани регулярни такива, чрез които двугодишният срок по чл. 433, ал.1, т.8 ГПК е бил прекъсван, респ. от тази дата нататък до края на устните състезания, тригодишният давностен срок не е изтекъл и вземанията не са погасени по давност.

Тези правни и фактически изводи са били предмет на проверка от въззивния съд, който е споделил становището на ПРС и е потвърдил съдебното решение.

При това положение, да се разглеждат същите фактически и правни въпроси в настоящото производство, съдът намира за недопустимо. Вече е формирана сила на пресъдено нещо относно основанието, предмета и страните – въпросът за изтеклата погасителна давност до приключване на устните състезания в предходния процес, е окончателно разрешен и по него втори път преценка не може да се извършва. Без значение е обстоятелството какви твърдения за конкретен период е въвел ищецът в предишния процес, т.к. е видно, че обстоятелствата за перемпцията и давността са изследвани цялостно – т.е. до 19.04.2017 г., като периодът от време преди тази дата, респ. фактическите действия по ИД и техният ефект във връзка с перемпцията и давността, не могат да бъдат пререшавани. В противен случай би се стигнало до повторно произнасяне по факти, които вече веднъж са били обсъждани, като крайният извод на първоинстанционния съд е преминал и въззивна проверка.

Следователно – между същите страни, по същите факти, на същото основание и по идентично искане, вече има формирана СПН – установено е, че до приключване на устните състезания по предходния процес, вземанията по листа, не са погасени по давност.

В настоящия процес, би било допустимо да се изследват отново въпросите, но за период след този момент, респ. при твърдения за перемпция и давност след 19.04.2017 г. – прието за последно валидно изп. действие по изпълнението. Такива обаче не се заявяват /а и фактически са невъзможни, предвид датата на предявяване на ИМ в съда – 03.05.2019 г., до когато 3 години няма как да са изтекли/, вкл. въпреки предоставената възможност за уточнение и дадените указания с разпореждане № 66948/12.07.2019 г.

Предвид изложеното и доколкото пресъдено нещо е формирано, а нови факти и обстоятелства, които да се изследват и да излизат извън създадените му предели, не се твърдят в настоящото производство, дори напротив, на осн. чл. 299, ал.2, вр. с ал. 1 ГПК, делото следва да бъде прекратено като недопустимо.

 

По отговорността за разноски:

На осн. чл. 78, ал. 4 ГПК такива се дължат на ответника. Направено е искане за присъждане на юрк. възнаграждение, което на осн. чл. 78 ал. 8 ГПК /ДВ бр. 8/2017г./, вр. с чл.37 от ЗПрП, вр. с чл. 25 ал. 1 от Наредбата за заплащане на правната помощ, съдът определя на минималния размер от 100 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 299 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 29014/03.05.2019 г., подадена от Н.А.Б., ЕГН ********** против „ВиК” ЕООД, ЕИК 115010670, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 7033 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив. 

ОСЪЖДА Н.А.Б., ЕГН **********, с адрес: *** да плати на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, сумата от 100 лева /сто лева/ - разноски за юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство.

Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му.

           

Препис от Определението да се връчи на двете страни, чрез пълномощниците им.

                                              

                                                             СЪДИЯ:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП