Гражданско дело 6940/2019 - Определение - 10-07-2019

Определение по Гражданско дело 6940/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7724

 

                                                   гр. Пловдив,   10.07.2019  г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на 10.07.2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

разгледа гр. д. № 6940/2019 г. и намери следното:

 

Производството по делото е образувано, въз основа на предявени   от   „ХИМПРОДУКТ 13“ ЕООД, ЕИК: 203634410, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив,  район Тракия, ж.к. „Тракия", ул. „ШИПКА" № 7, вх. В, ет. 8 ап 38  против „ЕКО-ХИДРО-90" ООД, ЕИК: 112580619, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. АСЕН ЗЛАТАРЕВ" № 12 искове  с правно основание чл. 422 ГПК във вр. с чл. 327 ТЗ и  чл. 294 ТЗ във вр. с чл. 86 ЗЗД за признаване на установено, че  „ЕКО-ХИДРО-90" ООД дължи на „ХИМПРОДУКТ 13“ ЕООД сумите, както следва: сумата 15 642,60 лева: неплатена главница по фактура №9100003645/17.12.2015г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК - 27.03.2019г. до окончателното изплащане на вземането и сумата 5197,73 лева: законна лихва за забава по фактура № 9100003645/17.12.2015г. за периода от 18.12.2015г. до 27.03.2019г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1344/2019 г. по описа на РС- Пазарджик. Претендират се и разноски за заповедното и исковото производства.

В законоустановения срок е постъпил отговор от ответника, в който е направено възражение за местна подсъдност на делото с искане за препращане на същото по седалище и адрес на управление на ответното дружество, като твърди  в случая местната подсъдност се определя по чл.105 ГПК  т.е. по  седалище и адрес на управление  на ответника и компетентен да разгледа спорът да е Районен съд – Пазарджик.

Като разгледа подадената ИМ с приложенията към нея и отговора на ответника, съдът констатира, че  действително ответното дружество е със седалище и адрес на управление в района на РС- Пазарджик.  Възражението за неподсъдност на иска пред ПРС е направено с отговора на искова молба и в срока по чл.131 ГПК. От обстоятелствена част на искова молба и от  приложенията към исковата молба  липсват основания да се приеме, че  е  налице изборна местна подсъдност.

В случая е приложима общата подсъдност по чл. 105 ГПК, от което следва, че компетентен да разгледа спора е РС – Пазарджик, поради и което възражението на ответника се явява основателно и следва да се уважи, като се прекрати настоящото гражданско дело и делото се изпрати на компетентния Районен съд - Пазарджик.

Доколкото по делото е постъпила частна жалба срещу определението от 22.05.2019 г., с което е допуснато обезпечение, то делото ще следва да се изпрати на РС- Пазарджик след влизане в сила на настоящото определение и след приключване на производството по частната жалба.

            С тези съображения и на основание чл.118, ал.2  от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

Прекратява производството по гр. дело № 6940 по описа за 2019 год. на РС Пловдив, V-ти гр.с.

Изпраща   делото  на Районен съд –  Пазарджик по подсъдност.

Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд Пловдив.

                Делото  да се изпрати на РС- Пазарджик след влизане в сила на настоящото определение и след приключване на производството по частната жалба.

                                                

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

Вярно с оригинала.

ПМ