Гражданско дело 690/2019 - Решение - 14-05-2019

Решение по Гражданско дело 690/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер     1831                       Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                   VІІІ граждански състав

На 14.05                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 23.04.2019 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  690 по описа за   2019         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Предявен е иск с правно основание чл.221, ал.2 от КТ.

            Ищецът “Век – Хотелски консумативи” ЕООД – гр. П., моли съдът да постанови неприсъствено решение при условията на чл.238 и следващите от ГПК, с което да осъди ответницата да му заплати сумата 513, 06 лева, представляваща обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестието за прекратяване на трудовото й правоотношение поради дисциплинарно уволнение, заедно със законната лихва, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

            Ответницата Ц.И.Ф. ***, не е представила писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не е взела становище по иска, не е направила доказателствени искания, не се е явила и не е изпратила процесуален представител в съдебното заседание по делото на 23.04.2019 г. и не е направила искане делото да се гледа в нейно отсъствие.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че действително ответницата е работила по трудово правоотношение в ищцовото дружество като „*****“ от 08.09.2016 г. до 21.02.2018 г., считано от която дата трудовото й правоотношение било прекратено със Заповед № **** г. на ***** на ищцовото дружество, връчена на ответницата на 22.02.2018 г., на основание чл.330, ал.2, т.6 във връзка с чл.187, ал.1, т.1 от КТ – като със самата Заповед е било разпоредено ответницата да заплати на ищеца обезщетение по чл.221, ал.2 от КТ в размер на една брутна заплата.

Както вече бе посочено, ответницата не е представила писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не е взела становище по иска, не е направила доказателствени искания, не се е явила и не е изпратила процесуален представител в съдебното заседание по делото на 23.04.2019 г. и не е направила искане делото да се гледа в нейно отсъствие – като видно от разписката за връчване на преписите от исковата молба и приложенията към нея, ведно с придружаващото ги съобщение, ответникът е бил предупреден за последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание. Както се установява от събраните по делото доказателства, искът е вероятно основателен.

При така установената фактическа обстановка, с оглед направеното от процесуалния представител на ищеца ***** в съдебното заседание на 23.04.2019 г. искане за постановяване на неприсъствено решение, като взе предвид, че са налице предпоставките по чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по делото, с което да се уважи изцяло иска, заедно със законната лихва върху главницата от 16.01.2019 г. – датата на подаване на исковата молба.

С оглед изхода от спора ответницата следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по делото в размер на общо на 350  лева – платени ДТ и адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА Ц.И.Ф., ЕГН *********,***, ДА ЗАПЛАТИ НА “Век – Хотелски консумативи” ЕООД – гр. П., ЕИК 115531698, представлявано от *****, със съдебен адрес:***, ***** СУМАТА 513, 06 лева, представляваща обезщетение за неспазен едномесечен срок на предизвестието за прекратяване на трудовото й правоотношение поради дисциплинарно уволнение, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху тази сума, начиная от 16.01.2019 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 350 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ВРЪЧИ решението на страните, КАТО заедно с преписа за връчване ДО ОТВЕТНИКА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И указания по чл.240 от ГПК.

 

           

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ П. ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала.

Р.М.