Гражданско дело 6766/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 6766/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2985/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти юли 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6766 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Д.Р. ***, ЕГН ********** и Р.Г.Р. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № ****** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.                   Бракът ни, сключен на ***** г., за което е съставен Акт за граждански брак № ****** г. в Община Т.", гр.С., да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие.

2.       Дъщеря ни Р. Р. Р., ЕГН ********** е пълнолетна, поради което в настоящото споразумение не се уреждат въпроси, свързани с упражняване на родителски права и издръжка на низходящи.

3.       След развода двамата съпрузи не си дължат издръжка един на друг.

4.       Ползването на семейното жилище, намиращо се в гр.П., ****** след развода се предоставя на съпругата И.Д.Р..

Р.Г.Р. се задължава да освободи същото в срок до 14 дни, считано от 4юли 2019 г.

5.       След развода съпругата запазва брачното си фамилно име Р..

6.       Придобитото по време на брака ни имущество страните поделят помежду си, както следва:

ДЯЛ ПЪРВИ: В дял на И.Д.Р., ЕГН **********  се  поставят  и  след  развода  тя   става единствен собственик на следните недвижими имоти:

6.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.523.388.1.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., община П., П. област, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И. д. на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-6766-28.06.2019 г. на Н. на СГКК-П., адрес на имота: гр.П., п.к.*****, ********, който самостоятелен обект се намира в сграда № *****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.388 / /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ : 120 кв.м./сто и двадесет квадратни метра/, с прилежащи части: изб.помещение № *****- с площ 10 кв.м /десет квадратни метра/ и съответните ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.388.1.6, под обекта: 56784.523.388.1.3, 56784.523.388.1.4, над обекта: 56784.523.388.1.7, 56784.523.388.1.14, който обект е описан в договор за делба № *****, т.*****, рег.****** г. на АВ служба по вписванията-гр.-П. като Апартамент № ***** в източната част на ***** надпартерен етаж от *****етажната с партерен и мансарден етаж жилищна сграда в дворно място, находящо се в гр.П., *****, с площ от 120 кв.м, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, три спални, тоалетна, перално помещение, два коридора и три тераси, ведно с избено помещение № ***** в подземния етаж на сградата, с площ от 10 кв.м, при граници на апартамента: на север ул."К." и стълбищна клетка, на изток.дворно място, от юг дворно място и от запад-ап.№***** и стълбищна клетка, и при граници на избата: от север коридор, от изток и юг-дворното място, от запад-изба № *****, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото;

Данъчната оценка на този имот възлиза на 107 889,30 лв./сто и седем хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и тридесет стотинки/ съгласно Удостоверение № 6609008023/06.06.2019 г. на община П., Дирекция „МДТ".

6.2.         САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.523.388.1Л1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем, точка, едно, точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., община П., П. област, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И.д. на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.П., п.к. *****, ******, гараж № ****, който самостоятелен обект се намира в сграда № ****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.388, / /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1/едно/, посочена в документа площ: 18 кв.м /осемнадесет квадратни метра:, прилежащи части: съотв.ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.388, 1.12, 56784.523.388.1.10, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.388.1.1, 56784.523.388.1.2, който самостоятелен обект е описан в договор за делба № ****, т.*****, рег.***** от ***** г. на АВ служба по вписванията-гр.П. като Гараж № **** в източната част на партерния етаж на сградата, със застроена площ от 18 кв.м, при границиют север гараж № *****, от изток дворното място, от юг гараж № ***** и от запад.-офис, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Данъчната оценка на този имот възлиза на 11 999,40 лв. / единадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет хиляди лева и четиридесет стотинки/ съгласно Удостоверение № 6609008023/06.06.2019 г. на община П., Дирекция „МДТ"

ДЯЛ ВТОРИ: В дял на Р.Г.Р., ЕГН ********** се поставят след развода той става единствен собственик на следния недвижим имот :

6.3.         САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.523.388.1.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем, точка, едно, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.П., община П., П. област, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И.д. на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-6766-28.06.2019 г. на Н. на СГКК-П., адрес на имота: гр.П., п.к.*****, ******, който самостоятелен обект се намира в сграда № *****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.388 / /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, триста осемдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 40 кв.м / четиридесет квадратни метра/, с прилежащи части: изб.помещение № *****/- с площ 5 кв.м /пет квадратни метра/ и съответните ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.388.1.5, под обекта: 56784.523.388.1.3, над обекта: 56784.523.388.1.7, който обект е описан в договор за делба № *****, т.******, рег.****** ******* г. на АВ служба по вписванията-гр.-П. с.като Апартамент № ***** в западната част на ***** надпартерен етаж от ****етажната с партерен и мансарден етаж жилищна сграда в дворно място, находящо се в гр.П., *****, с площ от 40 кв.м, състоящ се от дневна, спалня, баня и тоалетна, антре, при граници:на север ул."К., от изток стълбищна клетка и ап №.****, от юг и от запад-калкан, ведно с избено помещение № **** в подземния етаж на сградата, с площ от 5 кв.м, при граници на избатают север изба №*****, от юг коридор, от изток дворното място и от запад изба № *****, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Данъчната оценка на този имот възлиза на 35673,60 лв. / тридесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ съгласно Удостоверение № 6609008023/06.06.2019 г. на община П., Дирекция „МДТ".

6.4.Страните заявяват, че не си дължат уравняване на дяловете в пари, всеки е получил в свой дял имуществото, което е пожелал и което отговаря на приноса му в придобиването му, нямат никакви претенции една към друга по повод делбата и няма да имат такива и в бъдеще.

6.5.След развода страните остават обикновени съсобственици при равни квоти в придобития по време на брака им недвижим имот в гр.Х., П. област, представляващ ПИ 5084 от кв.***** по КП на гр.Х. от 2000 г.- с площ от 1384 кв.м, при граници на ПИ 5084: от север и изток-улици, от запад имот 5032, от юг УПИУ1- Д. я., подробно описан в нот.акт № *****, т.*****, рег.№ ******, н.д.***** г. на Н. М. П.-А., per № ******* НК, вписан в Служба по вписванията – П. с вх.рег.№ ***** г., Акт № ******, том *****, дело ***** г.

И.Д.Р. се задължава без забава да дари на д. на страните Р. Р. Р. след влизане в сила на решението за развод /до 30 работни дни/ своята 1/2 ид.част от този имот, а Р.Г.Р. декларира, че ще се грижи за имота с грижата на добър стопанин.

7. Страните заявяват, че са поделили доброволно извънсъдебно придобитите по време на брака им движими вещи, всяка е получила в своя фактическа власт преди подписване на това споразумение вещите, които е пожелала, страните не си дължат уравняване на дяловете в пари, защото ги преценяват като равностойни на приноса на всяка от страните в придобиването им и нямат никакви други претенции една към друга във връзка с делбата им, нито ще имат такива в бъдеще.

8.Към деня на подписване на това споразумение страните нямат неиздължени кредити за нужди на семейството, за които да носят солидарна отговорност, Ако някоя от страните е титуляр на задължение по договор за кредит или заем, то задължена по него след развода остава единствено страната-титуляр.

9. Всяка от страните е единствен собственик и разпоредител със средствата по банковите сметки, на които е титуляр.

10. Никоя от страните няма претенции към другата страна по чл.29 СК и чл.30 СК, нито
каквато и да облигационна или вещно-правна претенция във връзка с фактически и
правни отношения, възникнали по време на брака им.

11. С настоящото споразумение страните уреждат всички свои лични и имуществени
отношения във връзка с прекратяване на брака им с развод и никоя от тях няма и няма
да има и в бъдеще никакви претенции към другата страна по този повод.

12. Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени, а всяка от
страните заплаща определените от съда държавни и местни такси така, както ги е
определил съдът.

ОСЪЖДА И.Д.Р. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 1 088,89 лв. (хиляда осемдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.Д.Р. ***, ЕГН **********,***  сумата 1 348,62 лв. (хиляда триста четиридесет и осем  лева и шестдесет и две стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Р.Г.Р. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 366,74 лв. (триста шестдесет и шест  лева и седемдесет и четири стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Г.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 445,92 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР