Гражданско дело 6713/2019 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 6713/2019г.

            

 

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 8368                          25.07.2019 г.                                           гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  V гр. състав, в закрито заседание  на 25.07.2019 г. в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6713/2019 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „АСВ” ЕАД, ЕИК 203670940 против Х.Г.Ч., ЕГН **********, с която са предявени обективно съединени искове за установяване дължимостта на сумите, за които е издадена заповед по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.№ 15797/2018 г. на ПРС – главница и обезщетение за забава по договор за потребителски кредит от 10.08.2016 г., сключен с „УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, предсрочно изискуем, вземанията по който са цедирани на ищеца.

Предвид изложените твърдения и правоотношението между ответника и първоначалния кредитор, във връзка с което са присъдени сочените суми – договор за потребителски паричен кредит, Ч. има качеството на „потребител” по смисъла на § 13, т.1 от ДР на ЗЗП. Без отношение за този извод е, че сумите се претендират от цесионера.

Според чл. 113 ГПК - исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.

От изготвената служебна справка по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. е видно, че настоящият адрес на ответника е в гр. В..

Според чл. 119, ал. 3 ГПК - възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание. Такова още не е проведено.

Исковата молба е постъпила в съда на 25.04.2019 г. /респ. заявлението по чл. 410 ГПК е подадено на 04.10.2018 г./, т.е. след изменението на ГПК и посочените норми с ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 7.08.2018 г.

Предвид изложеното и доколкото съдът може да следи служебно за подсъдността по чл. 113 ГПК, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на местнокомпетентния Районен съд в гр. Варна.

Така мотивиран и на основание чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 3 и чл. 113 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 6713 по описа за 2019 г. на  Районен съд- Пловдив, V гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Варна.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

 

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника юрк. С. на съд. адрес, посочен в ИМ.

 

След влизането му в сила, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – град Варна.

                                                                 СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

РЦ