Гражданско дело 6595/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 6595/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е   № 3077

 

гр. Пловдив, 18.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, III граждански състав, в публично заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

при секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 6595 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.12-19 ЗЗДН.

………………………………………………………………………………………….

 Р Е Ш И:

 

            НАЛАГА на основание чл.5, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ЗЗДН следните мерки за защита:

            ЗАДЪЛЖАВА П.И.Д., ЕГН: **********, адрес: *** да се въздържа от всякакъв акт на физическо и/или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие по отношение на П.Т.К., ЕГН: **********, адрес: ***.

            ЗАБРАНЯВА на П.И.Д., ЕГН: ********** да приближава П.Т.К., ЕГН: **********, адрес: ***, жилището, местоработата и местата за социалните й контакти и отдих за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на постановяване на решението.

            ОТСТРАНЯВА П.И.Д., ЕГН: **********, от съвместно обитаваното с молителката П.Т.К., ЕГН: **********, жилище, находящо се в гр. **********, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на постановяване на решението.

            НАЛАГА на основание чл.5, ал.4 ЗЗДН, на П.И.Д., ЕГН: ********** глоба в размер на 400 лв. (четиристотин лева).

            Да се издаде заповед за защита, която да се връчи на РУП по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, ведно с препис от решението.

            При неизпълнение на заповедта за защита, следва да се приложат мерките по чл.21, ал.3 ЗЗДН – задържане на нарушителя и незабавно уведомяване на органите на Прокуратурата.

            ОСЪЖДА П.И.Д., ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Пловдив, сумата в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева) – държавна такса.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок от съобщаването му с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В. К.

 

            Вярно с оригинала.

            К.К.