Гражданско дело 6581/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 6581/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 7372

 

гр. Пловдив, 02.07.2019г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І бр. състав в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6581 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е било образувано по молба на С.Я. против С.Я..

         ……………………………………………………………………………

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА искова молба вх. № ***/***г. на С.Я. против С.Я..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 6581/2019г. на І бр. с. при Районен съд – Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Т. Маслинкова

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.