Гражданско дело 6578/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 6578/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2951/ 12.07. 2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шести юни 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6578 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.И.Б. ***, ЕГН ********** и Х.Г. ***, ЕГН **********,*** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно
име - М.

През време на брака съпрузите не са придобивали движими вещи на значителна стойност. Придобивали са само лични вещи, които всеки от съпрузите е взел при фактическата раздяла.

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

Семейното жилище, собственост на р. на съпруга, находящо се в град П., **************, е напуснато от съпрузите и никой от тях не живее в същото и няма претенции за ползването му.

Съпрузите желаят сумите по банковите сметки и личните влогове, открити преди или по време на брака, да останат за съпруга, на чието име са открити.

Съпрузите заявяват, че нямат задължения към трети лица, възникнали по време на брака, но ако се окажат такива, те ще бъдат погасявани и уреждани от този от тях, който е сключил съответната сделка.

Разноските по делото се поемат от всеки от тях поравно.

Съпрузите заявяват, че с настоящето споразумение уреждат всички имуществени и неимуществени последици от прекратяване на брака и няма да имат лични и имуществени претенции един към друг във връзка с прекратената поради развод съпружеска имуществена общност.

ОСЪЖДА А.И.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Х.Г. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР