Гражданско дело 647/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 647/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   2733         01 07 2019година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   09 05 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Василена Стефанова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 647 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Л.Н.М. – Г. ЕГН ********** И П.С.Г. ЕГН **********  , сключен на *** година в гр П., за което е съставен Акт за граждански брак № ****година на Община П.– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

Бракът  между страните ,сключен на *** г, за което е съставен Акт за граждански брак № *** г. в гр.П., Община П., П. област, да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие.

 

Чл.2. Родителските права относно роденото от брака непълнолетно дете Н.П.Г., ЕГН ********** се предоставят за съвместно упражняване от двамата родители Л.Н.М.-Г., ЕГН ********** и П.С.Г., ЕГН **********.

 

Чл.З. /1/Определя се местоживеене на детето Н.П.Г., ЕГН ********** в периода от месеца, когато ще пребивава при своя баща П.С.Г., ЕГН ********** на адрес: ***.

/2/Определя се местоживеене на детето Н.П.Г., ЕГН ********** в периода от месеца, когато ще пребивава при своята майка Л. Н.М.Г., ЕГН ********** на адрес: ***

 

Чл.4. Детето Н.П.Г. ЕГН ********** ще пребивава и ще се отглежда от своя баща П.С.Г. ЕГН ********** през всички нечетни седмици на календарната година, а през всички четни седмици на календарната година ще пребивава и ще се отглежда от майката Л.Н.М.-Г., ЕГН **********.

Предвид споделеното родителство по отношение на детето, страните не определят режим на лични отношения.

 

Чл.5./1/Всеки от родителите дължи месечна издръжка за детето в размер на минималната месечна издръжка за дете, определена по реда на чл.142 ал.2 СК, платима за детето чрез другия родител за времето, когато детето е при него.

121 Извън тази издръжка родителите ще поделят разходите за детето, свързани с обучението му, спортни занимания, училищни екскурзии и други занимания, за участието му в които и за размера на разноските за всяко от тях са постигнали предварително съгласие.

Чл.6. След развода страните не си дължат издръжка една на друга.

 

Чл.7. Ползването на семейното жилище, намиращо се в гр.П., *****, което страните са прехвърлили с нотариален акт за дарение на двете си деца Н.П.Г. и В.П.Г., ЕГН ********** при равни права на всяко от тях и при запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване за съпруга П.С.Г., след развода се предоставя на съпруга П.С.Г..

 

Чл.8. След развода съпругата възстановява предбрачното си фамилно име и ще се казва Л.Н.М..

 

Чл.9. След развода страните остават съсобственици при равни квоти на придобитото по време на брака им движимо имущество, а придобитите в режим на съпружеска имуществена общност МПС поделят помежду си както следва:

 

Дял Първи: В дял на П.С.Г., ЕГН ********** се

поставя и след развода той става единствен собственик на лек автомобил марка ******, цвят **** рама № ****, двигател № ***** Застрахователната стойност на този автомобил възлиза на ********лв.

 

Дял Втори: В дял на    Л.Н.М.-Г., ЕГН ********** се подставя и след развода тя става единствен собственик на лек автомобил марка *** рег.№ ***, цвят *** с рама № ****   и двигател № ***Застрахователната стойност на този автомобил възлиза на  ****.

 

Страните заявяват, че не си дължат уравняване на дяловете в пари, съгласни са с извършената делба и нямат никакви други претенции по помежду си по този повод, нито ще имат такива в бъдеще.

 

Чл.10. /1/По време на брака си страните са теглили кредити за нужди на семейството. Към деня на подписване на това споразумение неиздължени са останалите следните кредити:

а/ Ипотечен кредит по Договор за банков ипотечен кредит с пълна отговорност на физическо лице № **** г., сключен между *** като кредитор, П.С.Г. като кредитополучател и Л.Н.М.-Г. като солидарен длъжник, Анекси № *** към същия договор, с размер на кредита *** лв , с месечна анюитетна вноска съгласно погасителен план и краен срок за издължаване *** г.; б/ Договор за потребителски кредит, сключен между ** като кредитодател и П.С.Г. като кредитополучател, за сумата от ** лв., с месечна анюитетна вноска **лв. и срок за издължаване 108 месеца, считано от *****.

 

121 Страните се споразумяват, че след развода изплащането на дължимите вноски по двата описани кредита, до пълното погасяване на всеки от тях, в това число главница, лихви и разходи по обслужването им се поемат изцяло и единствено от П.С.Г., без той да има правото да търси от Л.Н.М.-Г. заплащането на каквато и да е сума по тях, а в случай, че поради негово неизпълнение банката-кредитор насочи принудително изпълнение върху имущество на Л.Н.М.-Г., то П.С.Г. дължи на Л.Н.М..-Г. връщане на всички събрани от нея суми по всеки от тези кредити, ведно с лихвата за забава от деня на съответното плащане до окончателното връщане на дължимото.

 

ЧЛ.11. Извън описаните в п.10 от това споразумение кредити, които са теглени и вложени за нужди на семейството, всеки от съпрузите дължи връщане на кредитите, по които е титуляр, без да може да ангажира отговорността на другия съпруг за връщането им.

 

Чл.12./1/ Всяка от страните е единствен собственик и разпоредител със средствата по банковите сметки и влогове, на които е титуляр.

121 Страните заявяват, че нямат никакви претенции една към друга по чл.28, чл. 29 и чл.30 СК.

 

Чл.13. Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени, а всяка от тях заплаща определените от съда държавни и местни такси по делото и споразумението, както ги е определил съдът.

 

ЧЛ.14. Страните се споразумяват след влизане в сила на решението за развода и утвърждаване на споразумението, да прекратят воденото между тях гр.д.№ ** г. по описа на ПРС, **бр състав, с предмет на делото *****, без да си дължат разноски една на друга, като Л.Н.М..- Г. оттегли молбата си **, а П.С.Г. даде съгласието си за оттеглянето.

 

Разноските по делото се поемат от съпрузите по равно.

 

ОСЪЖДА П.С.Г., ЕГН **********  да заплати по сметка на ПРС сумата от 28лв. /двадесет и осем  лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Л.Н.М.-Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 28лв. / двадесет   и осем лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 ОСЪЖДА П.С.Г., ЕГН ********** *** сумата от 5 лв / пет лева/ местен данък за придобит в дял лек автомобил .

ОСЪЖДА Л.Н.М.-Г., ЕГН ********** *** сумата от 5 лв / пет лева/ местен данък за придобит в дял лек автомобил .

 

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.