Гражданско дело 6464/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 6464/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3180                     26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   27 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА КЪНЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 6464  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

****************************************************************

 

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между И.Д.В. ЕГН ********** И Ц.Г.В. ЕГН **********  , сключен  на ***** година в  гр.П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***** година  – видно от представения акт за граждански брак на Община П.   .         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Страните се споразумяват, бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 50 от Семейния кодекс, без да издирват мотивите за прекратяване на брака.

Семейното жилище, представляващо апартамент гр. П., *******, се предоставя за ползване на съпругата Ц.Г.В..

Определя се режим за лични контакти на бащата И.Д.В. с ЕГН ********** с малолетните понастоящем деца - Д. И. В. ЕГН ********** и Б. И. В.ЕГН **********, както следва -всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време по предварително споразумение ,без това да съставлява затруднение за всяка от страните или за децата.

Бащата И.Д.В. с ЕГН **********, се задължава да заплаща чрез майката Ц.Г.В., ЕГН **********, в качеството й на родител и законен представител, на родените от брака деца - Д. И. В., ЕГН ********** и Б. И. В., ЕГН **********, малолетни понастоящем, месечна издръжка в размер на 150(сто и петдесет) лева за всяко едно от децата, считано от постановяване на бракоразводното решение, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й.

След прекратяване на брака, страните не си дължат издръжка един на друг.

Страните не са придобили движими вещи и влогове в резултат на съвместен принос.

         След прекратяване на брака, съпругата Ц.Г.В., ще
продължи да носи брачното си фамилно име В.

Към настоящия момент няма неуредени имуществени и лични отношения между съпрузите.

Разноските по делото се поемат от съпругата Ц.Г.В..

           ОСЪЖДА Ц.Г.В. ЕГН **********  да заплати по сметка на ПРС сумата от 236 лв. /двеста тридесет и шест лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.