Гражданско дело 6439/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Гражданско дело 6439/2019г.

П Р О Т О К О Л

         Определение № 8007/16.07.2019 г.

 

Година 2019                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На шестнадесети юли                                                       Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

Гражданско дело номер 6439 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 09:56 часа се явиха:  

 

         ***********************************************************

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ИЗМЕНЯ Решение № 964/18.03.2016 г., постановено по гр. дело № 409/2016 г., по описа на РС – П., III бр.с., влязло в законна сила на 16.04.2016 г., в следния смисъл:

УВЕЛИЧАВА месечната издръжка, която бащата С.Т.Л., ЕГН: **********, е задължен да заплаща на своето малолетно дете З.С.Л., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Р.Р.Н. - И., ЕГН: **********, от 130 лв. /сто и тридесет лева/ на 170 лв. /сто и седемдесет лева/, начиная от 17.04.2019 година, до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

 

Издръжката ще се заплаща до 15-то число на текущия месец, за който се отнася.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА С.Т.Л., ЕГН: ********** да заплати  по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 28,80 лв. /двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ - държавна такса върху увеличения размер на издръжката.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 6439/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10:10 часа.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

        

                                                            СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.